Gebruiksvoorwaarden

Laatst bijgewerkt op 22 september 2022

Voorwaarden

Deze Gebruiksovereenkomst en onze Privacyverklaring (samen deze "Voorwaarden") beschrijven de voorwaarden waarop I Am Sober je toegang biedt tot de website op iamsober.com (de "website") of onze iOS- en Android-applicaties (de "apps") waaraan deze Voorwaarden zijn gekoppeld of waarnaar wordt verwezen (gezamenlijk de "Diensten").

Lees deze Voorwaarden zorgvuldig voordat je de Diensten opent en gebruikt, want ze vormen een juridische overeenkomst tussen I Am Sober en jou.

DOOR DE DIENSTEN TE OPENEN EN TE GEBRUIKEN, BEVESTIG JE DAT:

JE DEZE VOORWAARDEN HEBT GELEZEN EN BEGREPEN; JE JE AAN DE VOORWAARDEN ZULT HOUDEN; EN JE TEN MINSTE DE LEEFTIJD VAN WETTELIJKE MEERDERJARIGHEID HEBT IN JE WOONPLAATS EN ANDERSZINS WETTELIJK BEVOEGD BENT OM CONTRACTEN AAN TE GAAN.

Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, maak dan geen gebruik van de services.

Veranderingen

We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen en verduidelijkingen worden onmiddellijk van kracht nadat ze op de website zijn geplaatst. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen, zullen we je hier op de hoogte stellen van de bijwerking. Als je na de ingangsdatum gebruik blijft maken van de diensten, betekent dit dat je de gewijzigde voorwaarden accepteert. De gewijzigde Voorwaarden vervangen alle eerdere versies van onze overeenkomsten, kennisgevingen of verklaringen over de Voorwaarden.

Geen medisch hulpmiddel

De Diensten, inclusief alle medisch gerelateerde informatie, zijn alleen voor informatieve doeleinden. I Am Sober garandeert of waarborgt geen enkele behandeling, therapie, medicatie, apparaat, diagnose, handeling, aanbeveling of strategie van een auteur of andere persoon die beschikbaar is via de Diensten.

We kunnen ook geen medisch-gerelateerde vragen beantwoorden via de apps of via e-mail of andere middelen.

I AM SOBER DIENSTEN ZIJN UITSLUITEND BEDOELD VOOR INFORMATIEVE DOELEINDEN EN ZIJN NIET BEDOELD ALS VERVANGING VOOR, NOCH TER VERVANGING VAN, PROFESSIONEEL MEDISCH ADVIES, DIAGNOSE OF BEHANDELING. NEGEER, VERMIJD OF STEL HET INWINNEN VAN MEDISCH ADVIES BIJ EEN GEKWALIFICEERDE ZORGVERLENER NIET UIT VANWEGE IETS DAT U MOGELIJK VIA DE DIENSTEN HEBT GELEZEN. GEBRUIK DE DIENSTEN NIET VOOR MEDISCHE NOODGEVALLEN. ALS U EEN MEDISCH NOODGEVAL ERVAART, BEL DAN ONMIDDELLIJK EEN ZORGVERLENER EN 911.

Juistheid van materiaal

De materialen op de Services kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. We garanderen niet dat de materialen op de website of apps nauwkeurig, volledig of actueel zijn. We kunnen te allen tijde zonder kennisgeving wijzigingen aanbrengen in de materialen op de Services. We doen echter geen toezeggingen om de materialen bij te werken.

Externe links

De Diensten kunnen links bevatten naar websites en diensten van derden, waaronder sociale media (gezamenlijk "Gelinkte Diensten"). Gelinkte Diensten staan niet onder controle van I Am Sober en I Am Sober is niet verantwoordelijk voor Gelinkte Diensten of voor informatie of materialen op of enige vorm van overdracht ontvangen van een Gelinkte Dienst. Het opnemen van een link impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van I Am Sober van de Gelinkte Dienst, noch enige connectie met de exploitanten van de Gelinkte Dienst. I Am Sober onderzoekt, controleert of bewaakt de Gelinkte Diensten niet. I Am Sober verstrekt links naar Gelinkte Diensten uitsluitend voor uw gemak. U betreedt de Gelinkte Diensten op eigen risico en onder voorbehoud van het privacybeleid, de gebruiksvoorwaarden en andere wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op de Gelinkte Diensten.

App-updates

I Am Sober kan van tijd tot tijd, naar eigen goeddunken, updates ontwikkelen en leveren voor Apps, die upgrades, bug fixes, patches en andere foutcorrecties en/of nieuwe functies kunnen bevatten (gezamenlijk, "Updates"). Updates kunnen ook bepaalde functies en functionaliteiten wijzigen of in hun geheel verwijderen. Je gaat ermee akkoord dat I Am Sober geen verplichting heeft om Updates te leveren of om bepaalde functies of functionaliteit te blijven leveren of mogelijk te maken.

Gebaseerd op de instellingen van je mobiele apparaat, wanneer je mobiele apparaat verbonden is met het internet, dan zullen ofwel: (a) de Updates automatisch worden gedownload en geïnstalleerd; of (b) je kunt een bericht ontvangen of worden gevraagd om beschikbare Updates te downloaden en te installeren.

Download en installeer alle Updates onmiddellijk. Als u dit niet doet, is het mogelijk dat delen van de Diensten niet naar behoren werken. U stemt er verder mee in dat alle Updates geacht worden deel uit te maken van de Diensten en onderworpen te zijn aan alle voorwaarden en bepalingen van deze Voorwaarden.

Gebruik van de Diensten

Geschiktheid: Je moet meerderjarig of ouder zijn in je woonplaats om de Diensten te kunnen gebruiken. Door de Diensten te gebruiken, verklaar je aan I Am Sober dat je ten minste meerderjarig bent in je woonplaats.

Jouw Verantwoordelijkheden: Je mag de Diensten alleen voor wettige doeleinden gebruiken. Je mag de Diensten niet gebruiken op een manier die de servers of netwerken van I Am Sober zou kunnen beschadigen, uitschakelen, overbelasten of aantasten of die het gebruik en genot van de Diensten door een andere partij zou kunnen verstoren.

Je mag niet proberen ongeautoriseerde toegang te krijgen tot de Diensten, de Accounts van andere gebruikers of de computersystemen of netwerken van I Am Sober door middel van hacking, password mining of andere middelen. Zonder het voorgaande te beperken, stemt u ermee in dat u geen derde partij zult aanmoedigen of toestaan om:

  1. te kopiëren, te wijzigen, aan te passen, te vertalen, te onderwerpen aan reverse-engineering, te decoderen of anderszins te proberen toegang te verkrijgen tot enig deel van de Diensten of de Inhoud van I Am Sober;
  2. gebruik te maken van een robot, spider, site search/retrieval applicatie of ander geautomatiseerd apparaat, proces of middel om toegang te krijgen tot enig deel van de Diensten, dit op te halen, te scrapen of te indexeren;
  3. het verhuren, leasen, uitlenen, verkopen, in sublicentie geven, toewijzen, distribueren, publiceren, overdragen of anderszins beschikbaar maken van de Diensten (of enige kenmerken of functionaliteit van de Diensten) aan derden om welke reden dan ook;
  4. delen van de webpagina's die deel uitmaken van de Services opnieuw formatteren of framen; of
  5. meer dan één Account aanmaken op geautomatiseerde wijze of onder valse of frauduleuze voorwendselen.

U bent als enige verantwoordelijk voor alle kosten, vergoedingen en andere kosten in verband met het gebruik van de Services. Als je de Services opent en gebruikt op je smartphone, tablet of ander mobiel apparaat, moet je beschikken over een draadloze service via Wi-Fi of een deelnemende mobiele serviceprovider.

Geen garanties

I Am Sober garandeert dat I Am Sober deze Voorwaarden rechtsgeldig is aangegaan en de wettelijke bevoegdheid heeft om dit te doen. U garandeert dat u deze Voorwaarden rechtsgeldig bent aangegaan en de wettelijke bevoegdheid hebt om dit te doen. BEHALVE ZOALS HIERBOVEN UITDRUKKELIJK BEPAALD, WORDEN DE DIENSTEN GELEVERD "ZOALS ZE ZIJN" EN "ZOALS ZE BESCHIKBAAR ZIJN" ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, HETZIJ UITDRUKKELIJK HETZIJ IMPLICIET. I Am Sober wijst specifiek alle garanties en voorwaarden van welke aard dan ook van de hand, met inbegrip van elke impliciete garantie van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel, niet-inbreuk, vrij van gebreken, ononderbroken gebruik en alle garanties die voortvloeien uit de gang van zaken of handelsgebruik. I Am Sober geeft geen garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid, actualiteit of betrouwbaarheid van de Diensten. I Am Sober garandeert niet dat (i) de Diensten aan je vereisten zullen voldoen, (ii) de werking van de Diensten ononderbroken of virus- of foutvrij zal zijn of (iii) fouten zullen worden gecorrigeerd. Mondeling of schriftelijk advies verstrekt door I Am Sober of haar agenten creëert geen enkele garantie.

SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN DE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES NIET TOE, WAT BETEKENT DAT SOMMIGE OF ALLE VAN DE BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET OP JOU VAN TOEPASSING ZIJN.

Beperking van aansprakelijkheid

UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN IS OP EIGEN RISICO.

I AM SOBER WIJST UITDRUKKELIJK ELKE AANSPRAKELIJKHEID AF, ONGEACHT OF DEZE IS GEBASEERD OP EEN OVEREENKOMST, ONRECHTMATIGE DAAD, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, VOOR INDIRECTE, INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF SPECIALE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF OP ENIGERLEI WIJZE VERBAND HOUDT MET DE TOEGANG TOT OF HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, ZELFS INDIEN I AM SOBER OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT HET VERTROUWEN DOOR EEN PARTIJ OP ENIGE INHOUD VERKREGEN DOOR HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN OF DIE ONTSTAAT IN VERBAND MET FOUTEN OF WEGLATINGEN IN, OF VERTRAGINGEN IN DE OVERDRACHT VAN INFORMATIE AAN OF VAN DE GEBRUIKER, ONDERBREKINGEN IN TELECOMMUNICATIEVERBINDINGEN MET DE DIENSTEN OF VIRUSSEN, GEHEEL OF GEDEELTELIJK VEROORZAAKT DOOR NALATIGHEID, OVERMACHT, OORLOG, TERRORISME, TELECOMMUNICATIESTORINGEN, DIEFSTAL OF VERNIETIGING VAN, OF ONBEVOEGDE TOEGANG TOT DE DIENSTEN.

INDIEN OM WELKE REDEN DAN OOK DE AFWIJZING VAN GARANTIES OF BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID ZOALS UITEENGEZET IN DEZE PARAGRAAF NIET VAN TOEPASSING IS/ZIJN OF NIET AFDWINGBAAR IS/ZIJN, DAN IS DE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID VAN I AM SOBER VOOR ELK TYPE SCHADE HIERONDER BEPERKT TOT HET LAAGSTE VAN DE TOTALE VERGOEDINGEN DIE DOOR U BETAALD ZIJN AAN I AM SOBER GEDURENDE DE ZES (6) MAANDEN VOORAFGAAND AAN DE GEBEURTENIS DIE AANLEIDING GEEFT TOT DE AANSPRAKELIJKHEID EN $ 1.000,-.

De voorgaande afwijzing van aansprakelijkheid is niet van toepassing voor zover verboden door de toepasselijke wetgeving.

U erkent en stemt ermee in dat de bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen, samen met de andere bepalingen in deze Voorwaarden die de aansprakelijkheid beperken, essentiële voorwaarden zijn en dat Ik Ben Nuchter niet bereid zou zijn u de rechten te verlenen die in deze Voorwaarden worden uiteengezet als u niet akkoord zou gaan met de bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen.

ALS U EEN INWONER VAN CALIFORNIË BENT, DOET U AFSTAND VAN UW RECHTEN MET BETREKKING TOT ARTIKEL 1542 VAN DE BURGERLIJKE WET VAN CALIFORNIË, DAT ZEGT: "EEN ALGEMENE VRIJSTELLING STREKT ZICH NIET UIT TOT VORDERINGEN WAARVAN DE SCHULDEISER NIET WEET OF VERMOEDT DAT ZE TEN GUNSTE VAN HEM BESTAAN OP HET MOMENT DAT HIJ DE VRIJSTELLING UITVOERT, EN DIE, INDIEN HIJ ZE HAD GEKEND, EEN WEZENLIJKE INVLOED ZOUDEN HEBBEN GEHAD OP ZIJN SCHIKKING MET DE SCHULDENAAR".

Vrijwaring

Je stemt ermee in I Am Sober en gelieerde ondernemingen en hun respectieve functionarissen, directeuren, werknemers, agenten en licentiehouders te verdedigen tegen, schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van alle aansprakelijkheid met inbegrip van kosten, uitgaven, de kosten van het afdwingen van enig recht op schadeloosstelling hieronder en eventuele verzekeringsverstrekkers en advocatenkosten die door een derde partij tegen I Am Sober worden aangespannen en die voortvloeien uit of verband houden met jouw schending van deze Voorwaarden of het gebruik van de Diensten. I Am Sober behoudt zich het recht voor om, op eigen kosten, de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van elke zaak die onderhevig is aan schadeloosstelling hieronder. Er mag geen schikking worden getroffen die van invloed is op de rechten of verplichtingen van I Am Sober zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van I Am Sober.

I Am Sober stemt ermee in u schadeloos te stellen voor enige directe schade die u lijdt als gevolg van of in verband met een rechtszaak, actie of procedure door een derde partij voor zover dergelijke directe schade voortvloeit uit een claim dat uw gebruik van de Diensten in overeenstemming met deze Voorwaarden inbreuk maakt op een octrooi, auteursrecht of handelsmerkrecht van een derde partij.

Elektronisch contracteren

Door gebruik te maken van en/of je te registreren voor de Diensten stem je ermee in om elektronisch overeenkomsten aan te gaan met I Am Sober.

Geografische beperkingen

De Services zijn gevestigd in de staat Washington in de Verenigde Staten. U erkent dat u mogelijk geen toegang hebt tot de Services buiten de Verenigde Staten en dat toegang daartoe mogelijk niet legaal is voor bepaalde personen of in bepaalde landen. Als u de Services van buiten de Verenigde Staten opent, bent u verantwoordelijk voor de naleving van de lokale wetgeving.

Let op: Door akkoord te gaan met deze Voorwaarden, ga je er expliciet mee akkoord dat je afstand doet van alle vorderingen of acties die je anders tegen I Am Sober zou kunnen hebben op grond van de wetten van een rechtsgebied buiten de Verenigde Staten en dat je enige locatie en toepasselijk recht voor een geschil in de Verenigde Staten is volgens de voorwaarden van Artikel 13.

Apple, Inc.

Deze bepaling is alleen van toepassing op de versie van de I Am Sober App ("App") die wordt gebruikt op apparaten van Apple, Inc. Deze Overeenkomst is een overeenkomst tussen u en I Am Sober. Apple is niet verantwoordelijk voor de App of de inhoud van de App, inclusief met betrekking tot claims van inbreuk op intellectueel eigendom, productaansprakelijkheid of dat de App niet voldoet aan de toepasselijke wetgeving. Voor zover toegestaan door toepasselijk recht, geeft Apple geen garantie met betrekking tot de App en is Apple niet verplicht om ondersteuning te bieden met betrekking tot de App. Alle claims met betrekking tot de App moeten aan ons worden gericht en niet aan Apple. Uw gebruik van de App moet in overeenstemming zijn met de App Store Servicevoorwaarden en u mag de App alleen gebruiken op een iPhone of iPod waarvan u de eigenaar bent of waarover u beschikt zoals toegestaan door die voorwaarden. Wanneer de App niet voldoet aan de hierin uiteengezette garantie, kunt u Apple daarvan op de hoogte stellen, waarna Apple de aankoopprijs van de App aan u zal terugbetalen. Apple is een derde partij-begunstigde van deze Overeenkomst met het recht om deze Overeenkomst tegen u af te dwingen.

Bestuursrecht

Op deze Overeenkomst is in alle opzichten de wetgeving van de staat Washington van toepassing, met uitsluiting van de bepalingen ten aanzien van de rechtskeuze of het conflictenrecht. Bij elke claim of rechtsvordering door u direct of indirect voortvloeiend uit deze Overeenkomst of verband houdend met de Applicatie, stemt u er onherroepelijk mee in u te onderwerpen aan de exclusieve rechtsbevoegdheid van de rechtbanken in King County, Washington. U doet afstand van eventuele bezwaren met betrekking tot jurisdictie, locatie of forumongelijkheid ten aanzien van een van deze rechtbanken die bevoegd kunnen zijn.

Privacy en bescherming van gegevens

Zorg ervoor dat je onze Privacyverklaring zorgvuldig leest om meer te weten te komen over de informatie die I Am Sober verzamelt via de Diensten en hoe we deze verwerken.

Zonder de voorwaarden van de Privacyverklaring van I Am Sober te beperken, begrijp je dat I Am Sober niet garandeert en niet kan garanderen dat jouw gebruik van de Diensten en/of de informatie die je verstrekt via de Diensten privé of veilig zal zijn. Tenzij uitdrukkelijk vereist door de wet, is I Am Sober niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens jou voor enig gebrek aan privacy of veiligheid dat je mogelijk ervaart. Je bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de voorzorgsmaatregelen en beveiligingsmaatregelen die het meest geschikt zijn voor jouw situatie en het beoogde gebruik van de Diensten. I Am Sober behoudt zich het recht voor om te allen tijde alle informatie vrij te geven die I Am Sober nodig acht om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, juridische procedures of verzoeken van de overheid of om de veiligheid van Persoonsgegevens en de Diensten te beschermen.

Inhoudelijke rechten

Je behoudt je rechten op alle Inhoud die je indient, plaatst of weergeeft op of via de Services. Wat van jou is, is van jou - jij bent de eigenaar van je Inhoud.

Door Inhoud in te dienen, te plaatsen of weer te geven op of via de Services, verleen je ons een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie (met het recht om sublicenties te verlenen) om dergelijke Inhoud te gebruiken, te kopiëren, te reproduceren, te verwerken, aan te passen, te wijzigen, te publiceren, door te sturen, weer te geven en te distribueren in alle media of distributiemethoden die nu bekend zijn of later worden ontwikkeld (voor de duidelijkheid: deze rechten omvatten bijvoorbeeld cureren, transformeren en vertalen). Deze licentie geeft ons het recht om jouw Inhoud beschikbaar te maken voor de rest van de wereld en om anderen hetzelfde te laten doen.

Je verklaart en garandeert dat je alle rechten, licenties, toestemmingen, machtigingen en/of bevoegdheden hebt of hebt verkregen die nodig zijn om de hierin verleende rechten te verlenen voor alle Content die je indient, plaatst of weergeeft op of via de Services. Je stemt ermee in dat dergelijke Inhoud geen materiaal bevat waarop auteursrechten of andere eigendomsrechten rusten, tenzij je de noodzakelijke toestemming hebt of anderszins wettelijk gerechtigd bent om het materiaal te plaatsen en I Am Sober de hierboven beschreven licentie te verlenen.

I Am Sober is een gratis app waarmee je weer wat controle op je eigen leven terugkrijgt.

Download de app
Privacybeleid
Voorwaarden van de dienst
BBPR Naleving
Persmap