Vilkår for bruk

Sist oppdatert 22. september 2022

Vilkår

Denne bruksavtalen og personvernerklæringen vår (samlet kalt "vilkårene") beskriver vilkårene og betingelsene som I Am Sober tilbyr deg tilgang til nettstedet iamsober.com ("nettstedet") eller iOS- og Android-applikasjonene våre ("appene") som disse vilkårene er lenket til eller henviser til (samlet kalt "tjenestene").

Før du får tilgang til og bruker tjenestene, må du lese disse vilkårene nøye fordi de utgjør en juridisk avtale mellom I Am Sober og deg.

VED Å FÅ TILGANG TIL OG BRUKE TJENESTENE BEKREFTER DU AT:

DU HAR LEST OG FORSTÅTT DISSE VILKÅRENE, AT DU VIL OVERHOLDE VILKÅRENE, OG AT DU ER MINST MYNDIG DER DU BOR OG ELLERS ER JURIDISK KOMPETENT TIL Å INNGÅ KONTRAKTER.

Hvis du ikke godtar noen av disse vilkårene, må du ikke bruke tjenestene.

Endringer

Vi forbeholder oss retten til når som helst å endre disse vilkårene. Endringer og presiseringer trer i kraft umiddelbart etter at de er lagt ut på nettstedet. Hvis vi gjør vesentlige endringer, vil vi varsle deg her om at de er oppdatert. Din fortsatte bruk av tjenestene etter ikrafttredelsesdatoen utgjør din aksept av de endrede vilkårene. De endrede vilkårene erstatter alle tidligere versjoner av våre avtaler, meldinger eller uttalelser om vilkårene.

Ikke medisinsk utstyr

Tjenestene, inkludert all medisinsk relatert informasjon, er kun til informasjonsformål. I Am Sober garanterer ikke for behandling, terapi, medisiner, utstyr, diagnoser, tiltak, anbefalinger eller strategier fra forfattere eller andre personer som er tilgjengelige via tjenestene.

Vi kan heller ikke svare på medisinske spørsmål, verken gjennom appene, via e-post eller på annen måte.

I AM SOBER-TJENESTENE ER KUN TIL INFORMASJONSFORMÅL OG ER IKKE MENT SOM EN ERSTATNING FOR, OG ERSTATTER HELLER IKKE, PROFESJONELL MEDISINSK RÅDGIVNING, DIAGNOSE ELLER BEHANDLING. DU MÅ IKKE SE BORT FRA, UNNGÅ ELLER UTSETTE Å INNHENTE MEDISINSKE RÅD FRA KVALIFISERT HELSEPERSONELL PÅ GRUNN AV NOE DU HAR LEST GJENNOM TJENESTENE. IKKE BRUK TJENESTENE TIL AKUTTMEDISINSKE BEHOV. HVIS DU OPPLEVER EN MEDISINSK NØDSITUASJON, MÅ DU UMIDDELBART RINGE HELSEPERSONELL OG 911.

Nøyaktighet av materialer

Materialet på tjenestene kan inneholde tekniske, typografiske eller fotografiske feil. Vi garanterer ikke at noe av materialet på nettstedet eller appene er nøyaktig, fullstendig eller oppdatert. Vi kan når som helst og uten varsel gjøre endringer i materialet på tjenestene. Vi forplikter oss imidlertid ikke til å oppdatere materialet.

Eksterne linker

Tjenestene kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder og tjenester, inkludert sosiale medier (samlet kalt "Tilknyttede tjenester"). Tilknyttede tjenester er ikke under kontroll av I Am Sober, og I Am Sober er ikke ansvarlig for tilknyttede tjenester eller for informasjon eller materiale på eller noen form for overføring mottatt fra en tilknyttet tjeneste. Inkluderingen av en lenke innebærer ikke at I Am Sober støtter den lenkede tjenesten eller har noen tilknytning til operatørene av den lenkede tjenesten. I Am Sober verken undersøker, verifiserer eller overvåker de lenkede tjenestene. I Am Sober tilbyr lenker til tilknyttede tjenester kun for din bekvemmelighet. Du får tilgang til de tilknyttede tjenestene på egen risiko og i henhold til personvernerklæringene, bruksvilkårene og andre juridiske bestemmelser som gjelder for de tilknyttede tjenestene.

App-oppdateringer

I Am Sober kan fra tid til annen, etter eget skjønn, utvikle og tilby oppdateringer for appene, som kan omfatte oppgraderinger, feilrettinger, patcher og andre feilrettinger og/eller nye funksjoner (samlet kalt "oppdateringer"). Oppdateringer kan også endre eller slette visse funksjoner og funksjonalitet i sin helhet. Du samtykker i at I Am Sober ikke er forpliktet til å levere oppdateringer eller til å fortsette å levere eller aktivere bestemte funksjoner eller funksjonalitet.

Basert på innstillingene på mobilenheten din, når mobilenheten din er koblet til Internett, vil enten: (a) Oppdateringene lastes ned og installeres automatisk, eller (b) du kan motta varsel om eller bli bedt om å laste ned og installere tilgjengelige Oppdateringer.

Vennligst last ned og installer alle oppdateringer umiddelbart. Hvis du ikke gjør det, kan det hende at deler av tjenestene ikke fungerer som de skal. Du samtykker videre i at alle oppdateringer anses som en del av tjenestene og er underlagt alle vilkår og betingelser i disse vilkårene.

Bruk av tjenestene

Kvalifisering: Du må være myndig eller eldre der du bor for å kunne bruke tjenestene. Ved å bruke Tjenestene erklærer du overfor I Am Sober at du er minst myndig der du bor.

Ditt ansvar: Du kan kun bruke tjenestene til lovlige formål. Du kan ikke bruke tjenestene på noen måte som kan skade, deaktivere, overbelaste eller svekke I Am Sober sine servere eller nettverk eller forstyrre andre parters bruk og glede av tjenestene.

Du kan ikke forsøke å skaffe deg uautorisert tilgang til tjenestene, andre brukeres kontoer eller I Am Sober sine datasystemer eller nettverk gjennom hacking, passordutvinning eller på andre måter. Uten å begrense noe av det foregående, samtykker du i at du ikke skal, og du samtykker i å ikke oppmuntre eller tillate noen tredjepart å:

  1. kopiere, modifisere, tilpasse, oversette, reversere, dekode eller på annen måte forsøke å utlede eller få tilgang til noen del av tjenestene eller I Am Sober-innholdet;
  2. bruke en robot, edderkopp, søke-/hentingsapplikasjon eller annen automatisert enhet, prosess eller metode for å få tilgang til, hente, skrape eller indeksere noen del av tjenestene;
  3. leie ut, lease, låne ut, selge, underlisensiere, tildele, distribuere, publisere, overføre eller på annen måte gjøre Tjenestene (eller noen av Tjenestenes funksjoner) tilgjengelig for en tredjepart, uansett årsak;
  4. omformatere eller ramme inn noen del av nettsidene som er en del av tjenestene, eller
  5. opprette mer enn én konto ved hjelp av automatiserte metoder eller under falske eller bedragerske påskudd.

Du er eneansvarlig for alle avgifter, gebyrer og andre kostnader knyttet til bruk av tjenestene. Hvis du får tilgang til og bruker tjenestene på smarttelefonen, nettbrettet eller en annen mobil enhet, må du ha trådløst nett via Wi-Fi eller en deltakende mobilleverandør.

Ingen garantier

I Am Sober garanterer at I Am Sober har gyldig inngått disse vilkårene og har juridisk fullmakt til å gjøre det. Du garanterer at du har gyldig inngått disse vilkårene og har juridisk fullmakt til å gjøre det. MED UNNTAK AV DET SOM ER UTTRYKKELIG ANGITT OVENFOR, LEVERES TJENESTENE "SOM DE ER" OG "SOM TILGJENGELIGE" UTEN NOEN FORM FOR GARANTI, VERKEN UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT. I Am Sober fraskriver seg spesifikt alle garantier og vilkår av noe slag, inkludert enhver underforstått garanti for salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, eiendomsrett, ikke-krenkelse, frihet fra feil, uavbrutt bruk og alle garantier som følger av handelspraksis eller handelsbruk. I Am Sober gir ingen garanti for nøyaktigheten, fullstendigheten, aktualiteten eller påliteligheten til noen av tjenestene. I Am Sober garanterer ikke at (i) Tjenestene vil oppfylle dine krav, (ii) at driften av Tjenestene vil være uavbrutt, virus- eller feilfri eller (iii) at feil vil bli rettet. Eventuelle muntlige eller skriftlige råd gitt av I Am Sober eller dets agenter skaper ikke og vil ikke skape noen garanti.

NOEN JURISDIKSJONER TILLATER IKKE UTELUKKELSE AV UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, NOE SOM BETYR AT NOEN AV ELLER ALLE UNNTAKENE OVENFOR KANSKJE IKKE GJELDER FOR DEG.

Ansvarsbegrensning

DIN BRUK AV TJENESTENE SKJER PÅ EGEN RISIKO.

I AM SOBER FRASKRIVER SEG SPESIFIKT ETHVERT ANSVAR, ENTEN DET ER BASERT PÅ KONTRAKT, ERSTATNING, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER ANNET, FOR INDIREKTE, TILFELDIGE, FØLGESKADER ELLER SPESIELLE SKADER SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV ELLER PÅ NOEN MÅTE I FORBINDELSE MED TILGANG TIL ELLER BRUK AV TJENESTENE, SELV OM I AM SOBER HAR BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ENHVER PARTS TILLIT TIL INNHOLD SOM ER INNHENTET GJENNOM BRUK AV TJENESTENE, ELLER SOM OPPSTÅR I FORBINDELSE MED FEIL ELLER UTELATELSER I, ELLER FORSINKELSER I OVERFØRING AV, INFORMASJON TIL ELLER FRA BRUKEREN, AVBRUDD I TELEKOMMUNIKASJONSFORBINDELSER TIL TJENESTENE ELLER VIRUS, ENTEN DET HELT ELLER DELVIS SKYLDES UAKTSOMHET, NATURKATASTROFER, KRIG, TERRORISME, TELEKOMMUNIKASJONSSVIKT, TYVERI ELLER ØDELEGGELSE AV, ELLER UAUTORISERT TILGANG TIL TJENESTENE.

HVIS ANSVARSFRASKRIVELSENE ELLER ANSVARSBEGRENSNINGENE I DETTE AVSNITTET AV EN ELLER ANNEN GRUNN IKKE ER ANVENDELIGE ELLER IKKE KAN HÅNDHEVES, SKAL I AM SOBER'S MAKSIMALE ANSVAR FOR ALLE TYPER SKADER I HENHOLD TIL DETTE VÆRE BEGRENSET TIL DET LAVESTE AV DE TOTALE AVGIFTENE DU HAR BETALT TIL I AM SOBER I LØPET AV DE SEKS (6) MÅNEDENE FØR HENDELSEN SOM GIR OPPHAV TIL ANSVARET, OG 1 000 USD.

Den foregående ansvarsfraskrivelsen gjelder ikke i den grad det er forbudt i henhold til gjeldende lov.

Du erkjenner og samtykker i at de ovennevnte ansvarsbegrensningene, sammen med de andre bestemmelsene i disse vilkårene som begrenser ansvar, er viktige vilkår, og at I Am Sober ikke ville vært villig til å gi deg de rettighetene som er angitt i disse vilkårene hvis du ikke hadde samtykket til de ovennevnte ansvarsbegrensningene.

HVIS DU ER BOSATT I CALIFORNIA, FRASKRIVER DU DEG RETTIGHETENE DINE MED HENSYN TIL CALIFORNIA CIVIL CODE SECTION 1542, SOM SIER AT "EN GENERELL ANSVARSFRASKRIVELSE IKKE OMFATTER KRAV SOM KREDITOR IKKE KJENNER TIL ELLER MISTENKER AT EKSISTERER I HANS FAVØR PÅ TIDSPUNKTET FOR UTFØRELSEN AV ANSVARSFRASKRIVELSEN, OG SOM, HVIS DE HADDE VÆRT KJENT FOR HAM, I VESENTLIG GRAD MÅ HA PÅVIRKET HANS OPPGJØR MED SKYLDNEREN."

Erstatning

Du samtykker i å forsvare, skadesløsholde og holde I Am Sober og tilknyttede selskaper og deres respektive ledere, direktører, ansatte, agenter og rettighetshavere skadesløse fra ethvert ansvar, inkludert kostnader, utgifter, kostnader for å håndheve enhver rett til skadesløsholdelse i henhold til dette og enhver forsikringsleverandør og advokatsalær som er anlagt mot I Am Sober av en tredjepart som oppstår som følge av eller er relatert til ditt brudd på disse vilkårene eller bruk av tjenestene. I Am Sober forbeholder seg retten til, for egen regning, å påta seg det eksklusive forsvaret og kontrollen av enhver sak som er gjenstand for skadesløsholdelse i henhold til dette. Ingen forlik som påvirker rettighetene eller forpliktelsene til I Am Sober kan inngås uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra I Am Sober.

I Am Sober samtykker i å holde deg skadesløs for eventuelle direkte skader som du lider som følge av eller i forbindelse med søksmål, handlinger eller prosedyrer fra en tredjepart i den grad slike direkte skader oppstår som følge av et krav om at din bruk av tjenestene i samsvar med disse vilkårene krenker en tredjeparts amerikanske patent-, opphavsretts- eller varemerkerettigheter.

Elektronisk kontraktsinngåelse

Din bekreftende handling ved å bruke og/eller registrere deg for tjenestene utgjør ditt samtykke til å inngå avtaler med I Am Sober elektronisk.

Geografiske begrensninger

Tjenestene er basert i delstaten Washington i USA. Du erkjenner at du kanskje ikke har tilgang til tjenestene utenfor USA, og at tilgang til tjenestene kanskje ikke er lovlig for visse personer eller i visse land. Hvis du får tilgang til tjenestene utenfor USA, er du ansvarlig for å overholde lokale lover.

Merk: Ved å godta disse vilkårene samtykker du uttrykkelig i at eventuelle krav eller søksmål som du ellers måtte ha mot I Am Sober i henhold til lovene i en jurisdiksjon utenfor USA, frafalles herved, og at ditt eneste sted og gjeldende lov for eventuelle tvister er i USA i henhold til vilkårene i avsnitt 13.

Apple, Inc.

Denne bestemmelsen gjelder kun for den versjonen av I Am Sober-appen ("appen") som brukes på enheter fra Apple, Inc. Denne avtalen er en avtale mellom deg og I Am Sober. Apple har ikke noe ansvar for appen eller innholdet i appen, inkludert med hensyn til påstander om brudd på immaterielle rettigheter, produktansvar eller at appen ikke er i samsvar med gjeldende lov. I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, gir Apple ingen garanti med hensyn til Appen og er ikke forpliktet til å yte support med hensyn til Appen. Alle krav med hensyn til Appen må rettes til oss og ikke til Apple. Din bruk av Appen må være i samsvar med App Store-vilkårene, og du kan bare bruke Appen på en iPhone eller iPod som du eier eller kontrollerer i henhold til disse vilkårene. Hvis Appen ikke er i samsvar med garantien som er angitt her, kan du varsle Apple, og Apple vil refundere kjøpesummen for Appen til deg. Apple skal være tredjepartsbegunstiget av denne avtalen med rett til å håndheve denne avtalen overfor deg.

Gjeldende lov

Denne avtalen skal i alle henseender reguleres i henhold til lovene i delstaten Washington, med unntak av lovvalg og lovkonflikter. I ethvert krav eller søksmål fra deg som direkte eller indirekte oppstår i henhold til denne avtalen eller i forbindelse med applikasjonen, samtykker du ugjenkallelig i å underkaste deg den eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i King County, Washington. Du fraskriver deg enhver innvending om jurisdiksjon, verneting eller uhensiktsmessig forum til noen av disse domstolene som måtte ha jurisdiksjon.

Personvern og databeskyttelse

Les nøye gjennom personvernerklæringen vår for å finne ut mer om informasjonen som I Am Sober samler inn gjennom tjenestene og hvordan vi behandler den.

Uten å begrense vilkårene i I Am Sober's personvernerklæring, forstår du at I Am Sober ikke kan garantere at din bruk av tjenestene og/eller informasjonen du oppgir gjennom tjenestene vil være privat eller sikker. Med unntak av det som uttrykkelig kreves i henhold til loven, er I Am Sober ikke ansvarlig overfor deg for manglende personvern eller sikkerhet du måtte oppleve. Du er ansvarlig for å bruke de forholdsregler og sikkerhetstiltak som er best egnet for din situasjon og tiltenkte bruk av tjenestene. I Am Sober forbeholder seg til enhver tid retten til å utlevere all informasjon som I Am Sober anser som nødvendig for å oppfylle gjeldende lover, forskrifter, rettslige prosesser eller forespørsler fra myndighetene eller for å beskytte sikkerheten til personopplysningene og tjenestene.

Innholdsrettigheter

Du beholder dine rettigheter til alt innhold du sender inn, legger ut eller viser på eller gjennom tjenestene. Det som er ditt, er ditt - du eier innholdet ditt.

Ved å sende inn, legge ut eller vise innhold på eller gjennom tjenestene, gir du oss en verdensomspennende, ikke-eksklusiv, royaltyfri lisens (med rett til underlisensiering) til å bruke, kopiere, reprodusere, bearbeide, tilpasse, modifisere, publisere, overføre, vise og distribuere slikt innhold i alle medier eller distribusjonsmetoder som nå er kjent eller som utvikles senere (for klarhetens skyld inkluderer disse rettighetene for eksempel kuratering, transformering og oversettelse). Denne lisensen gir oss tillatelse til å gjøre innholdet ditt tilgjengelig for resten av verden og til å la andre gjøre det samme.

Du erklærer og garanterer at du har, eller har innhentet, alle rettigheter, lisenser, samtykker, tillatelser, fullmakter og/eller myndighet som er nødvendig for å gi rettighetene som er gitt her, for alt innhold som du sender inn, legger ut eller viser på eller gjennom tjenestene. Du samtykker i at slikt innhold ikke vil inneholde materiale som er underlagt opphavsrett eller andre eiendomsrettigheter, med mindre du har nødvendig tillatelse eller på annen måte er juridisk berettiget til å legge ut materialet og til å gi I Am Sober lisensen beskrevet ovenfor.

I Am Sober er en gratis app som hjelper deg med å få tilbake kontrollen over livet ditt.

Last ned appen
Personvernerklæring
Vilkår for bruk
GDPR-samsvar
Pressepakke