Användarvillkor

Senast uppdaterad 22 september 2022

Villkor

Detta användaravtal och vår integritetspolicy (tillsammans, dessa "Villkor") beskriver villkoren för I Am Sober som ger dig tillgång till webbplatsen på iamsober.com ('webbplatsen') eller vår iOS och Android applikationer ("apparna") till vilka dessa villkor är länkade eller hänvisade (kollektivt som "tjänsterna").

Innan du öppnar och använder tjänsterna, läs dessa villkor noggrant eftersom de utgör ett juridiskt avtal mellan I Am Sober och dig.

GENOM ATT FÅ TILLGÅNG TILL OCH ANVÄNDA TJÄNSTERNA BEKRÄFTAR DU ATT:

DU HAR LÄST OCH FÖRSTÅR DESSA VILLKOR; DU KOMMER ATT FÖLJA VILLKOREN; OCH DU ÄR MINST EN MYNDIG ÅLDER I DIN BOSÄTTNINGSORT OCH I ÖVRIGT LAGLIGEN BEHÖRIG ATT INGÅ I AVTAL.

Om du inte samtycker till något av dessa villkor, använd inte tjänsterna.

Ändringar

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor när som helst. Ändringar och förtydliganden träder i kraft omedelbart efter att de publicerats på webbplatsen. Om vi gör väsentliga förändringar meddelar vi dig här att den har uppdaterats. Din fortsatta användning av tjänsterna efter ikraftträdandet utgör ditt godkännande av de ändrade villkoren. De ändrade villkoren ersätter alla tidigare versioner av våra avtal, meddelanden eller uttalanden om villkoren.

Inte en medicinteknisk produkt

Tjänsterna, inklusive all medicinsk relaterad information, är endast för informationsändamål. I Am Sober garanterar inte eller garanterar någon behandling, terapi, medicinering, enhet, diagnos, handling, rekommendation eller strategi från någon författare eller annan person tillgänglig via tjänsterna.

Vi kan inte heller svara på några medicinska frågor varken via apparna eller via e-post eller på något annat sätt.

I AM SOBERS TJÄNSTER ÄR ENDAST I INFORMATIONSSYFTE OCH ÄR INTE AVSEDDA SOM ERSÄTTNING FÖR PROFESSIONELL MEDICINSK RÅDGIVNING, DIAGNOS ELLER BEHANDLING. BORTSE INTE, UNDVIK ELLER DRÖJ MED ATT FÅ MEDICINSK RÅDGIVNING FRÅN EN KVALIFICERAD VÅRDGIVARE PÅ GRUND AV NÅGOT DU KAN HA LÄST IGENOM TJÄNSTERNA. ANVÄND INTE TJÄNSTERNA FÖR AKUTA MEDICINSKA BEHOV. OM DU UPPLEVER EN MEDICINSK NÖDSITUATION, OMEDELBART RING SJUKVÅRDSPERSONAL OCH 112.

Materialens noggrannhet

Materialen som visas i tjänsterna kan innehålla tekniska, typografiska eller fotografiska fel. Vi garanterar inte att något av materialet på dess webbplats eller appar är korrekt, komplett eller aktuellt. Vi kan när som helst göra förändringar i materialet på Tjänsterna utan föregående meddelande. Vi åtar oss dock inte att uppdatera materialet.

Externa länkar

Tjänsterna kan innehålla länkar till tredjepartswebbplatser och -tjänster, inklusive sociala medier (kollektivt "Länkade tjänster"). Länkade tjänster kontrolleras inte av I Am Sober och I Am Sober ansvarar inte för länkade tjänster eller för någon information eller material på eller någon form av överföring som mottas från någon länkad tjänst. Införandet av en länk innebär inte godkännande från I Am Sober för den länkade tjänsten eller någon förening med operatörerna av den länkade tjänsten. I Am Sober undersöker, verifierar eller övervakar inte de länkade tjänsterna. I Am Sober tillhandahåller länkar till länkade tjänster för din bekvämlighet. Du får tillgång till länkade tjänster på din egen risk och med förbehåll för integritetspolicyn, användarvillkoren och andra juridiska bestämmelser som gäller de länkade tjänsterna.

Appuppdateringar

I Am Sober kan då och då, efter eget gottfinnande, utveckla och tillhandahålla uppdateringar för Apps, som kan inkludera uppgraderingar, buggfixar, korrigeringar och andra felkorrigeringar och/eller nya funktioner (tillsammans "Uppdateringar"). Uppdateringar kan också ändra eller radera i sin helhet vissa funktioner och funktionalitet. Du samtycker till att I Am Sober inte har någon skyldighet att tillhandahålla några uppdateringar eller att fortsätta att tillhandahålla eller aktivera några speciella funktioner eller funktioner.

Baserat på dina mobila enhetsinställningar, när din mobila enhet är ansluten till Internet, kommer antingen: (a) uppdateringarna att automatiskt ladda ner och installera; eller (b) du kan få meddelande om eller bli ombedd att ladda ner och installera tillgängliga uppdateringar.

Ladda ner och installera omedelbart alla uppdateringar. Om du inte gör det kanske delar av tjänsterna inte fungerar korrekt. Du samtycker vidare till att alla uppdateringar kommer att betraktas som en del av tjänsterna och omfattas av alla villkor i dessa villkor.

Användning av tjänsterna

Behörighet: Du måste vara en laglig ålder av eller äldre i din hemort för att använda tjänsterna. Genom att använda tjänsterna anger du för I Am Sober att du är minst myndig i din hemort.

Ditt ansvar: Du får endast använda tjänsterna för lagliga ändamål. Du får inte använda tjänsterna på något sätt som kan skada, inaktivera, överbelasta eller försämra I Am Sober's servrar eller nätverk eller störa någon annan parts användning och njutning av tjänsterna.

Du får inte försöka få obehörig åtkomst till Tjänsterna, andra användares konton eller I Am Sobers datorsystem eller nätverk genom hacking, lösenordsgrävning eller på annat sätt. Utan att begränsa något av det föregående, samtycker du till att du inte ska göra det och du samtycker till att inte uppmuntra eller tillåta någon tredje part att:

  1. kopiera, modifiera, anpassa, översätta, omvända, avkoda eller på annat sätt försöka erhålla eller få tillgång till någon del av tjänsterna eller I Am Sobers innehåll;
  2. använda någon robot, spindel, webbplats sökning/hämtningsansökan eller annan automatiserad enhet, process eller medel för att komma åt, hämta, skrapa eller indexera någon del av Tjänsterna;
  3. hyra ut, leasa, låna ut, sälja, underlicensiera, tilldela, distribuera, publicera, överföra eller på annat sätt göra tjänsterna (eller någon funktion eller funktionalitet i Tjänsterna) tillgängliga för tredje part av någon anledning;
  4. formatera om eller rama in någon del av webbsidorna som ingår i Tjänsterna; Eller
  5. skapa mer än ett konto på automatiserade sätt eller under falska eller bedrägliga anspråk.

Du är ensam ansvarig för alla avgifter och kostnader relaterade till användning av tjänsterna. Om du öppnar och använder tjänsterna på din smartphone, surfplatta eller annan mobilenhet, måste du ha trådlös tjänst via Wi-Fi eller en aktiv mobilleverantör.

Inga garantier

I Am Sober garanterar att I Am Sober har giltigt ingått dessa villkor och har den lagliga befogenheten att göra det. Du garanterar att du giltigt har ingått dessa villkor och har den lagliga kraften att göra det. MED UNDANTAG, SOM UTTRYCKLIGEN BESKRIVITS OVANFÖR, TILLÄMPAS TJÄNSTERNA "SOM DE ÄR" OCH "SOM DE ÄR TILLGÄNGLIGA" UTAN GARANTI AV NÅGOT SLAG, OCH UTTRYCKLIGT ELLER ANTYTT. I Am Sober avvisar specifikt alla garantier och villkor av något slag, inklusive underförstådd garanti för försäljningsbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, titel, icke-intrång, frihet från brister, oavbruten användning och alla garantier som är implicerade från något sätt att handla eller använda handel. I Am Sober ger ingen garanti för noggrannhet, fullständighet, valuta eller tillförlitlighet för någon av tjänsterna. I Am Sober garanterar inte att (i) tjänsterna kommer att uppfylla dina krav, (ii) drift av tjänsterna kommer att vara oavbruten eller virus- eller felfri eller (iii) fel kommer att korrigeras. Alla muntliga eller skriftliga råd som tillhandahålls av I Am Sober eller dess ombud ger inte och ger ingen garanti.

VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE UTESLUTNING AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER VILKET INNEBÄR ATT VISSA ELLER ALLA OVANSTÅENDE UNDANTAG KANSKE INTE GÄLLER DIG.

Ansvarsbegränsning

DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA ÄR PÅ DIN EGNA RISK.

I AM SOBER UTTRYCKLIGEN FRÅNSÄGER SIG ALLT ANSVAR, OAVSETT OM DET ÄR BASERAT I AVTAL, SKADESTÅNDSANSVAR, STRIKT ANSVAR ELLER PÅ ANNAT SÄTT, FÖR INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, FÖLJDSKADOR ELLER SÄRSKILDA SKADOR SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ELLER PÅ NÅGOT SÄTT I SAMBAND MED TILLGÅNG TILL ELLER ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA, ÄVEN OM I AM SOBER HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL ATT FÖRLITA SIG PÅ NÅGOT INNEHÅLL SOM ERHÅLLITS GENOM ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA ELLER SOM UPPSTÅR I SAMBAND MED MISSTAG ELLER UTELÄMNANDEN I, ELLER FÖRSENINGAR I ÖVERFÖRINGEN AV, INFORMATION TILL ELLER FRÅN ANVÄNDAREN, AVBROTT I TELEKOMMUNIKATIONSANSLUTNINGAR TILL TJÄNSTERNA ELLER VIRUS, OAVSETT OM DE HELT ELLER DELVIS ORSAKATS AV VÅRDSLÖSHET, GUDS HANDLINGAR, KRIG, TERRORISM, TELEKOMMUNIKATIONSFEL, STÖLD ELLER FÖRSTÖRELSE AV ELLER OBEHÖRIG ÅTKOMST TILL TJÄNSTERNA.

OM ANSVARSFRISKRIVNING AV GARANTIER ELLER ANSVARSBEGRÄNSNINGAR SOM ANGES I DETTA AVSNITT INTE KAN TILLÄMPAS ELLER INTE KAN VERKSTÄLLAS AV NÅGON ANLEDNING, ÄR I AM SOBER MAXIMALA ANSVAR FÖR ALLA TYPER AV SKADOR NEDAN, BEGRÄNSADE TILL DET LÄGRE AV DE TOTALA AVGIFTERNA SOM BETALAS AV DIG TILL I AM SOBER UNDER DE SEX (6) MÅNADERNA FÖRE EVENEMANGET SOM GER UPPHOV TILL ANSVARET OCH 1,000 $.

Ovanstående ansvarsfriskrivning kommer inte att gälla i den utsträckning som är förbjuden enligt tillämplig lag.

Du erkänner och samtycker till att ovanstående ansvarsbegränsningar, tillsammans med de andra bestämmelserna i dessa villkor som begränsar ansvar, är väsentliga villkor och att I Am Sober inte skulle vara villig att ge dig de rättigheter som anges i dessa villkor utan för ditt avtal att ovanstående ansvarsbegränsningar.

OM DU ÄR BOSATT I KALIFORNIEN, AVSTÅR DU FRÅN DINA RÄTTIGHETER MED AVSEENDE PÅ CALIFORNIA CIVIL CODE SECTION 1542, SOM SÄGER "EN ALLMÄN FRIGIVNING OMFATTAR INTE FORDRINGAR SOM BORGENÄREN INTE VET ELLER MISSTÄNKER ATT EXISTERA TILL HANS FÖRDEL VID TIDPUNKTEN FÖR VERKSTÄLLANDET AV FRIGIVNINGEN, SOM, OM DET ÄR KÄNT AV HONOM MÅSTE HA VÄSENTLIGT PÅVERKAT HANS UPPGÖRELSE MED GÄLDENÄREN."

Skadeersättning

Du samtycker till att försvara, ersätta och hålla I Am Sober oskadliga samt deras dotterbolag och deras respektive officerare, styrelseledamöter, anställda, ombud och licensinnehavare från allt ansvar inklusive kostnader, utgifter, kostnaderna för att upprätthålla rätten till ersättning nedan och alla försäkringsleverantörer och advokatsavgifter som införs mot I Am Sober av tredje part som härrör från eller är relaterade till ditt brott mot dessa villkor eller användning av tjänsterna. I Am Sober förbehåller sig rätten att på egen bekostnad ta det exklusiva försvaret och kontrollen av alla frågor som är föremål för skadestånd enligt detta. Ingen uppgörelse som påverkar I Am Sobers rättigheter eller skyldigheter får göras utan I Am Sobers förut skriftliga godkännande.

I Am Sober samtycker till att ersätta dig för alla direkta skador som du lider till följd av eller relaterade till någon stämmning, åtgärd via tredje part i den utsträckning sådana direkta skador uppstår på grund av ett påstående om att din användning av tjänsterna i enlighet med dessa Villkor kränker en tredje parts amerikanska patent-, upphovsrätt- eller varumärkesrätt.

Elektroniska kontrakt

Din bekräftande handling att använda och/eller registrera dig för tjänsterna utgör ditt samtycke till att ingå avtal med I Am Sober elektroniskt.

Geografiska begränsningar

Tjänsterna är baserade i delstaten Washington i USA. Du erkänner att du kanske inte kan komma åt tjänsterna utanför USA och att åtkomst till dessa inte kan vara laglig av vissa personer eller i vissa länder. Om du öppnar tjänsterna utanför USA är du ansvarig för att följa lokala lagar.

Observera: Genom att acceptera dessa villkor samtycker du uttryckligen till att alla fordringar eller handlingar som du annars kan ha mot I Am Sober enligt lagarna i någon jurisdiktion utanför USA härmed upphävs och att din enda plats och tillämpliga lag för varje tvist är i USA enligt villkoren i avsnitt 13.

Apple, Inc.

Denna bestämmelse gäller endast för versionen av I Am Sober App (”App”) som används på enheter från Apple, Inc. Detta avtal är ett avtal mellan dig och I Am Sober. Apple har inget ansvar för appen eller innehållet i appen, inklusive när det gäller påståenden om intrång i immateriell egendom, produktansvar eller att appen inte överensstämmer med tillämplig lag. I den maximala utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag ger Apple ingen garanti för appen och har ingen skyldighet att tillhandahålla support för appen. Alla anspråk på appen måste riktas till oss och inte till Apple. Din användning av appen måste överensstämma med App Store-användarvillkoren, och du får endast använda appen på en iPhone eller iPod som du äger eller kontrollerar enligt sådana villkor. I händelse av att appen inte uppfyller garantin som anges här, kan du meddela Apple och Apple återbetalar inköpspriset för appen till dig. Apple ska vara en tredjepartsmottagare av detta avtal med rätt att verkställa detta avtal mot dig.

Gällande lag

Detta avtal ska regleras i alla avseenden enligt lagarna i staten Washington, exklusive dess val av lag eller bestämmelser om lagkonflikt. I alla fordringar eller handlingar från dig som direkt eller indirekt uppstår enligt detta avtal eller som är relaterade till ansökan, accepterar du oåterkalleligt att underkasta dig den exklusiva jurisdiktion för domstolarna i King County, Washington. Du avstår från jurisdiktioner, platser eller obekvämt foruminvändningar mot någon av dessa domstolar som kan ha jurisdiktion.

Datasekretess och skydd

Se till att du noggrant läser vår sekretesspolicy för att lära dig mer om den information som I Am Sober samlar in via tjänsterna och hur vi behandlar den.

Utan att begränsa villkoren i I Am Sobers sekretesspolicy förstår du att I Am Sober inte garanterar och inte kan garantera att din användning av Tjänsterna och/eller den information som du tillhandahåller via Tjänsterna kommer att vara privat eller säker. Förutom vad som uttryckligen krävs enligt lag är I Am Sober inte ansvarig eller ansvarig gentemot dig för bristande integritet eller säkerhet som du kan uppleva. Du är ansvarig för att använda de försiktighetsåtgärder och säkerhetsåtgärder som är bäst lämpade för din situation och avsedd användning av Tjänsterna. I Am Sober förbehåller sig rätten att alltid lämna ut all information som jag nykter anser vara nödvändig för att uppfylla tillämplig lag, förordning, rättslig process eller statlig begäran eller skydda säkerheten för personuppgifter och tjänsterna.

Rättigheter till innehåll

Du behåller dina rättigheter till allt innehåll som du skickar, lägger upp eller visar på eller via tjänsterna. Det som är ditt är ditt - du äger ditt innehåll.

Genom att skicka, lägga upp eller visa innehåll på eller via tjänsterna ger du oss en världsomspännande, icke-exklusiv, royaltyfri licens (med rätt till underlicensiering) att använda, kopiera, reproducera, bearbeta, anpassa, modifiera, publicera, överföra, visa och distribuera sådant innehåll i alla medier och distributionsmetoder som nu är kända eller som utvecklas senare (för tydlighetens skull omfattar dessa rättigheter till exempel att kurera, omvandla och översätta). Denna licens ger oss rätt att göra ditt innehåll tillgängligt för resten av världen och låta andra göra detsamma.

Du försäkrar och garanterar att du har, eller har fått, alla rättigheter, licenser, samtycken, tillstånd, befogenheter och/eller auktoritet som krävs för att bevilja de rättigheter som beviljas här för allt innehåll som du skickar, lägger upp eller visar på eller via tjänsterna. Du samtycker till att sådant innehåll inte kommer att innehålla material som omfattas av upphovsrätt eller andra äganderätter, såvida du inte har nödvändiga tillstånd eller på annat sätt har laglig rätt att lägga upp materialet och bevilja I Am Sober den licens som beskrivs ovan.

I Am Sober är en gratis app som hjälper dig att få tillbaka kontrollen över ditt liv.