Användarvillkor

Senast uppdaterad 22 september 2022

Villkor

Detta Användaravtal och vår Integritetspolicy (tillsammans, dessa "Villkor") beskriver de villkor på vilka I Am Sober erbjuder dig tillgång till webbplatsen iamsober.com ("webbplatsen") eller våra iOS- och Android-applikationer ("apparna") till vilka dessa Villkor är länkade eller hänvisade (tillsammans, "Tjänsterna").

Innan du får tillgång till och använder Tjänsterna, läs dessa Villkor noggrant eftersom de utgör ett juridiskt avtal mellan I Am Sober och dig.

GENOM ATT KOMMA ÅT OCH ANVÄNDA TJÄNSTERNA BEKRÄFTAR DU ATT:

DU HAR LÄST OCH FÖRSTÅTT DESSA VILLKOR; DU KOMMER ATT FÖLJA VILLKOREN; OCH DU ÄR MINST ÅLDERN FÖR LAGLIG MAJORITET PÅ DIN BOSTADSORT OCH ANNARS JURIDISKT BEHÖRIG ATT INGÅ AVTAL.

Om du inte samtycker till något av dessa villkor ska du inte använda tjänsterna.

Ändringar

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa villkor. Ändringar och förtydliganden träder i kraft omedelbart efter att de har publicerats på webbplatsen. Om vi gör väsentliga ändringar kommer vi att meddela dig här att det har uppdaterats. Din fortsatta användning av tjänsterna efter ikraftträdandedatumet utgör ditt godkännande av de ändrade villkoren. De ändrade villkoren ersätter alla tidigare versioner av våra avtal, meddelanden eller uttalanden om villkoren.

Inte en medicinteknisk produkt

Tjänsterna, inklusive all medicinskt relaterad information, är endast avsedda för informationsändamål. I Am Sober garanterar inte någon behandling, terapi, medicinering, enhet, diagnos, åtgärd, rekommendation eller strategi från någon författare eller annan person som är tillgänglig via tjänsterna.

Vi kan inte heller svara på några medicinskt relaterade frågor vare sig via apparna eller via e-post eller på något annat sätt.

I AM SOBER-TJÄNSTERNA ÄR ENDAST AVSEDDA FÖR INFORMATIONSÄNDAMÅL OCH ÄR INTE AVSEDDA SOM ERSÄTTNING FÖR, OCH ERSÄTTER INTE HELLER, PROFESSIONELL MEDICINSK RÅDGIVNING, DIAGNOS ELLER BEHANDLING. BORTSE INTE FRÅN, UNDVIK INTE ELLER FÖRDRÖJ INTE MEDICINSK RÅDGIVNING FRÅN EN KVALIFICERAD VÅRDGIVARE PÅ GRUND AV NÅGOT DU KAN HA LÄST GENOM TJÄNSTERNA. ANVÄND INTE TJÄNSTERNA FÖR AKUTA MEDICINSKA BEHOV. OM DU RÅKAR UT FÖR EN MEDICINSK NÖDSITUATION SKA DU OMEDELBART KONTAKTA SJUKVÅRDSPERSONAL OCH RINGA 911.

Materialens noggrannhet

Materialet som visas på tjänsterna kan innehålla tekniska, typografiska eller fotografiska fel. Vi garanterar inte att något av materialet på vår webbplats eller i våra appar är korrekt, fullständigt eller aktuellt. Vi kan göra ändringar i materialet på tjänsterna när som helst utan föregående meddelande. Vi gör dock inget åtagande att uppdatera materialet.

Externa länkar

Tjänsterna kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser och tjänster, inklusive sociala medier (gemensamt kallade "Länkade tjänster"). Länkade tjänster är inte under kontroll av I Am Sober och I Am Sober är inte ansvarig för länkade tjänster eller för någon information eller material på eller någon form av överföring som tas emot från någon länkad tjänst. Inkluderingen av en länk innebär inte att I Am Sober stöder den länkade tjänsten eller någon koppling till operatörerna av den länkade tjänsten. I Am Sober undersöker, verifierar eller övervakar inte de länkade tjänsterna. I Am Sober tillhandahåller länkar till länkade tjänster endast för din bekvämlighet. Du får tillgång till länkade tjänster på egen risk och omfattas av sekretesspolicyer, användarvillkor och andra rättsliga bestämmelser som gäller för de länkade tjänsterna.

Appuppdateringar

I Am Sober kan från tid till annan, efter eget gottfinnande, utveckla och tillhandahålla uppdateringar för appar, som kan innehålla uppgraderingar, buggfixar, patchar och andra felkorrigeringar och/eller nya funktioner (gemensamt kallade "uppdateringar"). Uppdateringar kan också ändra eller helt ta bort vissa funktioner och funktionalitet. Du samtycker till att I Am Sober inte har någon skyldighet att tillhandahålla några uppdateringar eller att fortsätta tillhandahålla eller aktivera några specifika funktioner eller funktioner.

Baserat på dina mobila enhetsinställningar, när din mobila enhet är ansluten till Internet, kommer antingen: (a) uppdateringarna automatiskt att laddas ner och installeras; eller (b) du kan få meddelande om eller uppmanas att ladda ner och installera tillgängliga uppdateringar.

Vänligen ladda ner och installera alla Uppdateringar omgående. Om du inte gör det kan det hända att delar av Tjänsterna inte fungerar korrekt. Du samtycker vidare till att alla Uppdateringar ska anses vara en del av Tjänsterna och omfattas av alla villkor i dessa Villkor.

Användning av tjänsterna

Behörighet: Du måste vara myndig eller äldre på din bostadsort för att kunna använda Tjänsterna. Genom att använda tjänsterna intygar du för I Am Sober att du är minst myndighetsåldern på din bostadsort.

Ditt ansvar: Du får endast använda tjänsterna för lagliga ändamål. Du får inte använda tjänsterna på något sätt som kan skada, inaktivera, överbelasta eller försämra I Am Sober's servrar eller nätverk eller störa någon annan parts användning och åtnjutande av tjänsterna.

Du får inte försöka få obehörig åtkomst till tjänsterna, andra användares konton eller I Am Sober's datorsystem eller nätverk genom hackning, lösenordsutvinning eller på något annat sätt. Utan att begränsa något av det föregående samtycker du till att du inte ska och du samtycker till att inte uppmuntra eller tillåta någon tredje part att:

  1. kopiera, modifiera, anpassa, översätta, bakåtkompilera, avkoda eller på annat sätt försöka härleda eller få tillgång till någon del av tjänsterna eller I Am Sober-innehållet;
  2. använda någon robot, spindel, webbplats sökning / hämtningsapplikation eller annan automatiserad enhet, process eller medel för att komma åt, hämta, skrapa eller indexera någon del av tjänsterna;
  3. hyra, leasa, låna ut, sälja, underlicensiera, tilldela, distribuera, publicera, överföra eller på annat sätt göra tjänsterna tillgängliga (eller någon av tjänsternas egenskaper eller funktioner) för någon tredje part av någon anledning;
  4. omformatera eller rama in någon del av de webbsidor som ingår i Tjänsterna; eller
  5. skapa mer än ett konto med automatiska medel eller under falska eller bedrägliga förespeglingar.

Du är ensam ansvarig för alla avgifter, arvoden och andra kostnader i samband med användningen av Tjänsterna. Om du öppnar och använder Tjänsterna på din smartphone, surfplatta eller annan mobil enhet måste du ha trådlös service via Wi-Fi eller en deltagande mobiltjänstleverantör.

Inga garantier

I Am Sober garanterar att I Am Sober på ett giltigt sätt har ingått dessa Villkor och har den juridiska befogenheten att göra det. Du garanterar att du giltigt har ingått dessa villkor och har den juridiska befogenheten att göra det. FÖRUTOM VAD SOM UTTRYCKLIGEN ANGES OVAN, TILLHANDAHÅLLS TJÄNSTERNA "I BEFINTLIGT SKICK" OCH "SOM TILLGÄNGLIGA" UTAN GARANTI AV NÅGOT SLAG, VARE SIG UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD. I Am Sober frånsäger sig specifikt alla garantier och villkor av något slag, inklusive alla underförstådda garantier för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, titel, icke-intrång, frihet från defekter, oavbruten användning och alla garantier som är underförstådda från någon handelsgång eller handelsbruk. I Am Sober lämnar ingen garanti för riktigheten, fullständigheten, aktualiteten eller tillförlitligheten hos någon av Tjänsterna. I Am Sober garanterar inte att (i) tjänsterna kommer att uppfylla dina krav, (ii) driften av tjänsterna kommer att vara oavbruten eller virus- eller felfri eller (iii) fel kommer att korrigeras. Muntliga eller skriftliga råd som tillhandahålls av I Am Sober eller dess agenter skapar inte och kommer inte att skapa någon garanti.

VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE UTESLUTNING AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, VILKET INNEBÄR ATT VISSA ELLER ALLA AV OVANSTÅENDE UNDANTAG KANSKE INTE GÄLLER FÖR DIG.

Ansvarsbegränsning

DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA SKER PÅ EGEN RISK.

I AM SOBER FRÅNSÄGER SIG SPECIFIKT ALLT ANSVAR, OAVSETT OM DET BASERAS PÅ AVTAL, SKADESTÅND, STRIKT ANSVAR ELLER ANNAT, FÖR INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, FÖLJDMÄSSIGA ELLER SÄRSKILDA SKADOR SOM UPPSTÅR UR ELLER PÅ NÅGOT SÄTT ÄR KOPPLADE TILL ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA, ÄVEN OM I AM SOBER HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL NÅGON PARTS BEROENDE AV INNEHÅLL SOM ERHÅLLITS GENOM ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA ELLER SOM UPPSTÅR I SAMBAND MED MISSTAG ELLER UTELÄMNANDEN I, ELLER FÖRSENINGAR I ÖVERFÖRING AV, INFORMATION TILL ELLER FRÅN ANVÄNDAREN, AVBROTT I TELEKOMMUNIKATIONSANSLUTNINGAR TILL TJÄNSTERNA ELLER VIRUS, OAVSETT OM DE HELT ELLER DELVIS ORSAKAS AV FÖRSUMLIGHET, HANDLINGAR AV GUD, KRIG, TERRORISM, TELEKOMMUNIKATIONSFEL, STÖLD ELLER FÖRSTÖRELSE AV, ELLER OBEHÖRIG ÅTKOMST TILL TJÄNSTERNA.

OM DE FRISKRIVNINGAR FRÅN GARANTIER ELLER ANSVARSBEGRÄNSNINGAR SOM ANGES I DETTA AVSNITT AV NÅGON ANLEDNING INTE ÄR TILLÄMPLIGA ELLER VERKSTÄLLBARA AV NÅGON ANLEDNING, SKA I AM SOBER'S MAXIMALA ANSVAR FÖR ALLA TYPER AV SKADOR ENLIGT DETTA BEGRÄNSAS TILL DET LÄGSTA AV DE TOTALA AVGIFTER SOM DU BETALAT TILL I AM SOBER UNDER DE SEX (6) MÅNADERNA FÖRE DEN HÄNDELSE SOM GER UPPHOV TILL ANSVAR OCH 1 000 USD.

Ovanstående ansvarsfriskrivning gäller inte i den utsträckning det är förbjudet enligt tillämplig lag.

Du bekräftar och samtycker till att ovanstående ansvarsbegränsningar, tillsammans med de andra bestämmelserna i dessa villkor som begränsar ansvar, är väsentliga villkor och att I Am Sober inte skulle vara villig att bevilja dig de rättigheter som anges i dessa villkor utan ditt samtycke till ovanstående ansvarsbegränsningar.

OM DU ÄR BOSATT I KALIFORNIEN AVSTÅR DU FRÅN DINA RÄTTIGHETER MED AVSEENDE PÅ CALIFORNIA CIVIL CODE SECTION 1542, SOM SÄGER ATT "EN ALLMÄN FRISKRIVNING INTE STRÄCKER SIG TILL FORDRINGAR SOM BORGENÄREN INTE VET ELLER MISSTÄNKER FINNS TILL HANS FÖRDEL VID TIDPUNKTEN FÖR VERKSTÄLLANDET AV FRISKRIVNINGEN, SOM, OM DE VAR KÄNDA AV HONOM MÅSTE HA VÄSENTLIGT PÅVERKAT HANS UPPGÖRELSE MED GÄLDENÄREN."

Skadeersättning

Du samtycker till att försvara, ersätta och hålla I Am Sober och dotterbolag och deras respektive tjänstemän, direktörer, anställda, agenter och licenstagare skadeslösa från allt ansvar inklusive kostnader, utgifter, kostnaderna för att genomdriva någon rätt till ersättning enligt detta och eventuella försäkringsgivare och advokatarvoden mot I Am Sober av någon tredje part som uppstår på grund av eller är relaterade till din överträdelse av dessa villkor eller användning av tjänsterna. I Am Sober förbehåller sig rätten att, på egen bekostnad, åta sig det exklusiva försvaret och kontrollen av alla frågor som omfattas av ersättning enligt detta. Ingen uppgörelse som påverkar I Am Sober's rättigheter eller skyldigheter får göras utan I Am Sober's föregående skriftliga godkännande.

I Am Sober samtycker till att ersätta dig för eventuella direkta skador som du lider till följd av eller i samband med en stämning, talan eller förfarande av en tredje part i den utsträckning sådana direkta skador uppstår till följd av ett påstående om att din användning av tjänsterna i enlighet med dessa villkor gör intrång i en tredje parts amerikanska patent, upphovsrätt eller varumärkesrätt.

Elektroniska kontrakt

Din bekräftande handling att använda och/eller registrera dig för tjänsterna utgör ditt samtycke till att ingå avtal med I Am Sober elektroniskt.

Geografiska begränsningar

Tjänsterna är baserade i delstaten Washington i USA. Du är medveten om att du kanske inte kan komma åt Tjänsterna utanför USA och att åtkomst till dem kanske inte är laglig för vissa personer eller i vissa länder. Om du använder tjänsterna utanför USA är du ansvarig för att följa lokala lagar.

Observera: Genom att godkänna dessa Villkor samtycker du uttryckligen till att alla anspråk eller åtgärder som du annars kan ha mot I Am Sober enligt lagarna i någon jurisdiktion utanför USA härmed avstås och att din enda plats och tillämplig lag för eventuella tvister är i USA enligt villkoren i avsnitt 13.

Apple, Inc.

Denna bestämmelse gäller endast för den version av I Am Sober-appen ("App") som används på enheter från Apple, Inc. Detta Avtal är ett avtal mellan dig och I Am Sober. Apple har inget ansvar för appen eller innehållet i appen, inklusive när det gäller påståenden om intrång i immateriella rättigheter, produktansvar eller att appen inte överensstämmer med tillämplig lag. I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag lämnar Apple ingen garanti avseende Appen och har ingen skyldighet att tillhandahålla support avseende Appen. Alla anspråk avseende Appen måste riktas till oss och inte till Apple. Din användning av Appen måste ske i enlighet med App Stores Användarvillkor och du får endast använda Appen på en iPhone eller iPod som du äger eller kontrollerar enligt vad som tillåts i sådana villkor. Om Appen inte överensstämmer med den garanti som anges häri kan du meddela Apple, och Apple kommer att återbetala inköpspriset för Appen till dig. Apple ska vara en tredje part som gynnas av detta avtal med rätt att verkställa detta avtal mot dig.

Gällande lag

Detta Avtal ska i alla avseenden regleras enligt lagarna i delstaten Washington, exklusive dess lagval eller bestämmelser om lagkonflikter. I alla anspråk eller åtgärder från dig som direkt eller indirekt uppstår enligt detta Avtal eller i samband med Applikationen, samtycker du oåterkalleligen till att underkasta dig den exklusiva jurisdiktionen för domstolarna i King County, Washington. Du avstår från alla invändningar om jurisdiktion, plats eller olämpligt forum till någon av dessa domstolar som kan ha jurisdiktion.

Datasekretess och skydd

Se till att du noggrant läser vår sekretesspolicy för att lära dig om den information som I Am Sober samlar in via Tjänsterna och hur vi behandlar den.

Utan att begränsa villkoren i I Am Sobers sekretesspolicy förstår du att I Am Sober inte garanterar att din användning av tjänsterna och/eller den information som du tillhandahåller genom tjänsterna kommer att vara privat eller säker. Förutom vad som uttryckligen krävs enligt lag, är I Am Sober inte ansvarig eller skadeståndsskyldig gentemot dig för någon brist på integritet eller säkerhet som du kan uppleva. Du är ansvarig för att använda de försiktighetsåtgärder och säkerhetsåtgärder som är bäst lämpade för din situation och avsedd användning av tjänsterna. I Am Sober förbehåller sig rätten att när som helst avslöja all information som I Am Sober anser nödvändig för att uppfylla tillämplig lag, förordning, juridisk process eller statlig begäran eller skydda säkerheten för personlig information och tjänsterna.

Rättigheter till innehåll

Du behåller dina rättigheter till allt innehåll som du skickar in, publicerar eller visar på eller via tjänsterna. Det som är ditt är ditt - du äger ditt innehåll.

Genom att skicka in, publicera eller visa innehåll på eller via tjänsterna ger du oss en världsomspännande, icke-exklusiv, royaltyfri licens (med rätt till underlicensiering) att använda, kopiera, reproducera, bearbeta, anpassa, ändra, publicera, överföra, visa och distribuera sådant innehåll i alla medier och distributionsmetoder som nu är kända eller senare utvecklas (för tydlighetens skull inkluderar dessa rättigheter till exempel kuratering, omvandling och översättning). Denna licens ger oss rätt att göra ditt innehåll tillgängligt för resten av världen och att låta andra göra detsamma.

Du intygar och garanterar att du har, eller har erhållit, alla rättigheter, licenser, samtycken, tillstånd, befogenheter och/eller behörighet som krävs för att bevilja de rättigheter som beviljas häri för allt innehåll som du skickar in, publicerar eller visar på eller via tjänsterna. Du samtycker till att sådant innehåll inte kommer att innehålla material som omfattas av upphovsrätt eller andra äganderätter, såvida du inte har nödvändigt tillstånd eller på annat sätt har laglig rätt att publicera materialet och att bevilja I Am Sober den licens som beskrivs ovan.