Warunki Korzystania z Usługi

Ostatnia aktualizacja 22 września 2022 r.

Warunki

Niniejsze Warunki użytkowania i nasze Oświadczenie o ochronie prywatności (łącznie te „Warunki”) opisują warunki, na których I Am Sober oferuje dostęp do witryny internetowej pod adresem iamsober.com („strona internetowa”) lub naszych systemów iOS i Android aplikacje („aplikacje”), do których odnoszą się niniejsze Warunki lub do których istnieją odniesienia (łącznie „Usługi”).

Przed uzyskaniem dostępu do Usług i korzystaniem z nich należy uważnie przeczytać niniejsze Warunki, ponieważ stanowią one umowę prawną między firmą I Am Sober a Tobą.

UZYSKUJĄC DOSTĘP DO USŁUG I KORZYSTAJĄC Z NICH, POTWIERDZASZ, ŻE:

PRZECZYTAŁEŚ I ZROZUMIAŁEŚ TE WARUNKI; UŻYTKOWNIK BĘDZIE PRZESTRZEGAŁ WARUNKÓW; I JEST CO NAJMNIEJ PEŁNOLETNI W SWOIM MIEJSCU ZAMIESZKANIA I W INNY SPOSÓB PRAWNIE KOMPETENTNY DO ZAWIERANIA UMÓW.

Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z niniejszych Warunków, nie korzystaj z Usług.

Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tych warunków w dowolnym momencie. Zmiany i wyjaśnienia stają się skuteczne natychmiast po ich zamieszczeniu na stronie internetowej. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany, powiadomimy Cię tutaj, że zostały one zaktualizowane. Dalsze korzystanie z Usług po dacie wejścia w życie oznacza akceptację zmienionych Warunków. Zmienione Warunki zastępują wszystkie poprzednie wersje naszych umów, zawiadomień lub oświadczeń dotyczących Warunków.

Nie jest to urządzenie medyczne

Usługi, w tym wszystkie informacje medyczne, służą wyłącznie celom informacyjnym. I Am Sober nie gwarantuje ani nie gwarantuje żadnego leczenia, terapii, leków, urządzeń, diagnozy, działań, zaleceń ani strategii żadnego autora lub innej osoby dostępnej za pośrednictwem Usług.

Nie możemy również odpowiadać na żadne pytania medyczne ani za pośrednictwem aplikacji, ani e-mailem, ani w żaden inny sposób.

USŁUGI I AM SOBER SĄ WYŁĄCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH I NIE SĄ PRZEZNACZONE JAKO ZASTĘPUJĄCE ANI NIE ZASTĘPUJĄ PROFESJONALNEJ PORADY MEDYCZNEJ, DIAGNOZY ANI LECZENIA. NIE ODRZUCAJ, UNIKAJ LUB OPÓŹNIAJ UZYSKANIA PORADY MEDYCZNEJ OD WYKWALIFIKOWANEJ DO TEGO OSOBY, PONIEWAŻ COŚ MOŻESZ PRZECZYTAĆ ZA POŚREDNICTWEM NASZYCH USŁUG. NIE KORZYSTAJ Z USŁUG W NAGŁYCH PRZYPADKACH MEDYCZNYCH. W PRZYPADKU SYTUACJI MEDYCZNEJ NALEŻY NATYCHMIAST ZADZWONIĆ DO PROFESJONALISTY MEDYCZNEGO I NA TELEFON ALARMOWY.

Dokładność materiałów

Materiały pojawiające się w Usługach mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. Nie gwarantujemy, że jakiekolwiek materiały w tej witrynie lub aplikacjach są dokładne, kompletne lub aktualne. Możemy wprowadzać zmiany w materiałach zawartych w Usługach w dowolnym momencie bez powiadomienia. Nie zobowiązujemy się jednak do aktualizacji materiałów.

Zewnętrzne linki

Usługi mogą zawierać linki do stron internetowych i usług stron trzecich, w tym mediów społecznościowych (zwanych łącznie „Usługami powiązanymi”). Usługi powiązane nie są pod kontrolą I Am Sober i I Am Sober nie ponosi odpowiedzialności za Usługi powiązane lub żadnych informacji, lub materiałów w jakiejkolwiek formie transmisji otrzymanych z jakiejkolwiek Usługi powiązanej. Zamieszczenie linku nie oznacza poparcia przez I Am Sober usługi powiązanej ani żadnego związku z operatorami Usługi Powiązanej. I Am Sober nie bada, nie weryfikuje ani nie monitoruje Usług Powiązanych. I Am Sober udostępnia linki do Usług powiązanych tylko dla Twojej wygody. Użytkownik uzyskuje dostęp do Usług powiązanych na własne ryzyko i z zastrzeżeniem polityki prywatności, warunków użytkowania i innych przepisów prawnych mających zastosowanie dla Usług powiązanych.

Aktualizacje aplikacji

I Am Sober może od czasu do czasu, według własnego uznania, opracowywać i udostępniać aktualizacje Aplikacji, które mogą obejmować uaktualnienia, poprawki błędów i inne, i / lub nowe funkcje (łącznie „Aktualizacje”). Aktualizacje mogą również modyfikować lub całkowicie usuwać określone funkcje i opcje. Zgadzasz się, że I Am Sober nie ma obowiązku dostarczania żadnych Aktualizacji ani dalszego zapewniania lub włączania jakichkolwiek określonych funkcji, lub funkcjonalności.

W oparciu o ustawienia urządzenia mobilnego, gdy urządzenie mobilne jest połączone z Internetem, wówczas: (a) Aktualizacje zostaną automatycznie pobrane i zainstalowane; lub (b) możesz otrzymać powiadomienie lub zostać poproszony o pobranie i zainstalowanie dostępnych Aktualizacji.

Prosimy o niezwłoczne pobranie i zainstalowanie wszystkich aktualizacji. W przeciwnym razie niektóre Usługi mogą nie działać prawidłowo. Ponadto zgadzasz się, że wszystkie Aktualizacje będą uważane za część Usług i będą podlegać wszystkim warunkom i postanowieniom niniejszych Warunków.

Korzystanie z usług

Kwalifikowalność: Aby móc korzystać z Usług, musisz być pełnoletni lub starszy w swoim miejscu zamieszkania. Korzystając z Usług, oświadczają Państwo I Am Sober, że są co najmniej w wieku pełnoletności w swoim miejscu zamieszkania.

Twoje obowiązki: możesz korzystać z Usług wyłącznie w celach zgodnych z prawem. Nie możesz korzystać z Usług w żaden sposób, który mógłby uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć lub osłabić serwery, lub sieci I Am Sober lub przeszkadzać innym osobom w korzystaniu z Usług.

Nie możesz próbować uzyskać nieautoryzowanego dostępu do Usług, kont innych użytkowników lub systemów komputerowych, lub sieci I Am Sober poprzez hakowanie, eksplorację haseł lub w jakikolwiek inny sposób. Nie ograniczając żadnego z powyższych postanowień, zgadzasz się, że nie będziesz zachęcać ani nie zezwalać osobom trzecim na:

  1. kopiowanie, modyfikowanie, dostosowywanie, tłumaczenie, odtwarzanie kodu źródłowego, dekodowanie lub w inny sposób próbować uzyskać dostęp do jakiejkolwiek części Usług, lub Treści I Am Sober;
  2. używanie jakichkolwiek robotów, pająków, aplikacji do wyszukiwania/pobierania witryn lub innych zautomatyzowanych urządzeń, procesów lub środków do uzyskiwania dostępu, pobierania lub indeksowania dowolnej części Usług;
  3. wynajem, dzierżawę, pożyczanie, sprzedawanie, udzielanie podlicencji, cedowanie, rozpowszechnianie, publikowanie, przenoszenie lub w inny sposób udostępnianie Usługi (lub dowolnych funkcji usług) osobom trzecim z dowolnego powodu;
  4. przeformatowanie ani oprawianie w ramkę jakiejkolwiek części stron internetowych, które są częścią Usług; lub
  5. tworzenie więcej niż jednego konta w sposób zautomatyzowany lub pod fałszywymi, lub oszukańczymi pretekstami.

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie opłaty i inne koszty związane z korzystaniem z Usług. Jeśli uzyskujesz dostęp do Usług i korzystasz z nich na smartfonie, tablecie lub innym urządzeniu mobilnym, musisz mieć usługę bezprzewodową za pośrednictwem Wi-Fi lub uczestniczącego dostawcy usług mobilnych.

Brak gwarancji

I Am Sober gwarantuje, że I Am Sober w sposób ważny zawarło niniejsze Warunki i jest do tego uprawnione. Gwarantujesz, że w sposób uważny przystąpiłeś do niniejszych Warunków i masz do tego uprawnienia. Z WYJĄTKIEM WYRAŹNIE PODANYCH POWYŻEJ USŁUGI SĄ ŚWIADCZONE „TAKIE, JAKIE SĄ” I „JAK DOSTĘPNE” BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ. I Am Sober w szczególności zrzeka się wszelkich gwarancji i warunków wszelkiego rodzaju, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu prawnego, nienaruszania praw, wolności od wad, nieprzerwanego użytkowania i wszelkich gwarancji wynikających z jakiegokolwiek obrotu lub użytkowania handlu. I Am Sober nie gwarantuje dokładności, kompletności, aktualności lub niezawodności jakichkolwiek Usług. I Am Sober nie gwarantuje, że (i) Usługi spełnią Twoje wymagania, (ii) działanie Usług będzie nieprzerwane, wolne od wirusów lub błędów, lub (iii) błędy zostaną poprawione. Wszelkie ustne lub pisemne porady udzielone przez firmę I Am Sober, lub jej przedstawicieli nie stanowią i nie tworzą żadnej gwarancji.

NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE DOROZUMIANYCH GWARANCJI, CO OZNACZA, ŻE NIEKTÓRE LUB WSZYSTKIE Z POWYŻSZYCH WYŁĄCZEŃ MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO CIEBIE.

Ograniczenie odpowiedzialności

KORZYSTASZ Z USŁUG NA WŁASNE RYZYKO.

I AM SOBER SZCZEGÓLNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI, CZYLI Z TYTUŁU UMOWY, ŚREDNIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI LUB Z INNYCH, ZA WSZELKIE POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, WYNIKOWE LUB SZCZEGÓLNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z, LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZWIĄZANE Z DOSTĘPEM DO USŁUGI, NAWET JEŚLI I AM SOBER ZOSTAŁ POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD, W TYM, ALE NIE WYŁĄCZNIE, POLEGANIE PRZEZ JAKĄKOLWIEK STRONĘ NA JAKICHKOLWIEK TREŚCIACH UZYSKANYCH W WYNIKU KORZYSTANIA Z USŁUG LUB POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU Z BŁĘDAMI, LUB POMINIĘCIAMI, LUB OPÓŹNIENIAMI W PRZEKAZYWANIU INFORMACJI DO, LUB OD UŻYTKOWNIKA, PRZERWY W POŁĄCZENIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH Z USŁUGAMI LUB WIRUSY, SPOWODOWANE W CAŁOŚCI, LUB W CZĘŚCI PRZEZ ZANIEDBANIE, DZIAŁANIA SIŁY WYŻSZEJ, WOJNĘ, TERRORYZM, AWARIĘ TELEKOMUNIKACYJNĄ, KRADZIEŻ, ZNISZCZENIE LUB NIEUPRAWNIONY DOSTĘP DO USŁUG.

JEŻELI Z JAKIEGOKOLWIEK POWODU ZRZECZENIE SIĘ GWARANCJI LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI OKREŚLONE W NINIEJSZEJ SEKCJI NIE MA ZASTOSOWANIA, LUB JEST NIEWYKONALNE Z JAKIEGOKOLWIEK POWODU, WÓWCZAS MAKSYMALNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY I AM SOBER ZA WSZELKIEGO RODZAJU SZKODY NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ UMOWY BĘDZIE OGRANICZONA DO NIŻSZEJ Z DWÓCH WARTOŚCI CAŁKOWITYCH OPŁAT UISZCZONYCH PRZEZ PAŃSTWA NA RZECZ FIRMY I AM SOBER W CIĄGU SZEŚCIU (6) MIESIĘCY POPRZEDZAJĄCYCH ZDARZENIE POWODUJĄCE POWSTANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I 1000 USD.

Powyższe zrzeczenie się odpowiedzialności nie będzie miało zastosowania w zakresie zakazanym przez obowiązujące prawo.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że powyższe ograniczenia odpowiedzialności, wraz z innymi postanowieniami niniejszych Warunków, które ograniczają odpowiedzialność, są warunkami zasadniczymi i że I Am Sober nie byłby skłonny przyznać użytkownikowi praw określonych w niniejszych Warunkach, ale wyrazić zgodę na powyższe ograniczenia odpowiedzialności.

JEŚLI JESTEŚ MIESZKAŃCEM STANU KALIFORNIA, ZRZEKASZ SIĘ SWOICH PRAW W ODNIESIENIU DO ART. 1542 KODEKSU CYWILNEGO STANU KALIFORNIA, KTÓRY STANOWI, ŻE „ZWOLNIENIE OGÓLNE NIE OBEJMUJE ROSZCZEŃ, O KTÓRYCH ISTNIENIU WIERZYCIEL NIE WIE LUB NIE PODEJRZEWA, ŻE ISTNIEJĄ NA JEGO KORZYŚĆ W CHWILI WYKONANIA ZWOLNIENIA, KTÓRE JEŚLI SĄ PRZEZ NIEGO ZNANE, MUSIAŁY MIEĆ ISTOTNY WPŁYW NA JEGO UGODĘ Z DŁUŻNIKIEM".

Odszkodowanie

Użytkownik zgadza się bronić, zabezpieczać i chronić I Am Sober i podmioty stowarzyszone oraz ich członków zarządu, dyrektorów, pracowników, agentów i licencjobiorców przed wszelką odpowiedzialnością, w tym kosztami, wydatkami, kosztami egzekwowania jakiegokolwiek prawa do odszkodowania na podstawie niniejszej Umowy oraz wszelkimi opłatami ubezpieczeniowymi i adwokackimi wniesionymi przeciwko I Am Sober przez jakąkolwiek stronę trzecią, wynikającymi z lub związanymi z naruszeniem przez Użytkownika niniejszych Warunków, lub korzystania z Usług. I Am Sober zastrzega sobie prawo do przejęcia, na własny koszt, wyłącznej obrony i kontroli wszelkich spraw będących przedmiotem odszkodowania na mocy niniejszych Warunków. Żadna ugoda, która wpływa na prawa lub obowiązki I Am Sober nie może być zawarta bez uprzedniej pisemnej zgody I Am Sober.

I Am Sober zgadzam się zwolnić Użytkownika z odpowiedzialności za wszelkie bezpośrednie szkody poniesione przez niego w wyniku lub w związku z jakimkolwiek powództwem, lub postępowaniem prowadzonym przez stronę trzecią w zakresie, w jakim takie bezpośrednie szkody wynikają z roszczenia, że korzystanie z Usług przez Użytkownika zgodnie z niniejszymi Warunkami narusza prawo patentowe, autorskie lub znak towarowy strony trzeciej.

Kontraktowanie elektroniczne

Twoja zgoda na korzystanie i / lub rejestracja w Usługach oznacza zgodę na elektroniczne zawieranie umów z I Am Sober.

Ograniczenia geograficzne

Usługi mają siedzibę w stanie Waszyngton w Stanach Zjednoczonych. Przyjmujesz do wiadomości, że możesz nie mieć dostępu do Usług poza Stanami Zjednoczonymi i że dostęp do nich może nie być legalny dla niektórych osób lub w niektórych krajach. Jeśli uzyskujesz dostęp do Usług spoza Stanów Zjednoczonych, jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie lokalnych przepisów.

Uwaga: Wyrażając zgodę na niniejsze Warunki, Użytkownik wyraźnie zgadza się, że wszelkie roszczenia lub działania, które mogą mieć miejsce przeciwko I Am Sober zgodnie z prawem jakiejkolwiek jurysdykcji poza Stanami Zjednoczonymi, są niniejszym zrzeczone i że jedyne miejsce i prawo właściwe dla wszelkich sporów znajduje się w Stanach Zjednoczonych zgodnie z warunkami Sekcji 13.

Apple, Inc.

Przepis ten ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do wersji I Am Sober App („Aplikacja”) używanej na urządzeniach Apple, Inc. Niniejsza Umowa jest umową pomiędzy Tobą a I Am Sober. Apple nie ponosi odpowiedzialności za Aplikację ani za jej treść, w tym za roszczenia dotyczące naruszenia własności intelektualnej, odpowiedzialności za produkt lub niezgodności Aplikacji z obowiązującym prawem. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Apple nie udziela żadnej gwarancji w odniesieniu do Aplikacji i nie jest zobowiązany do udzielenia wsparcia w odniesieniu do Aplikacji. Wszelkie roszczenia w odniesieniu do Aplikacji muszą być kierowane do nas, a nie do Apple. Korzystanie z Aplikacji musi być zgodne z Warunkami Korzystania z Usług App Store i można korzystać z Aplikacji wyłącznie na urządzeniach iPhone lub iPod posiadanych przez, lub kontrolowanych przez użytkownika zgodnie z tymi warunkami. W przypadku, gdy Aplikacja nie spełnia warunków gwarancji określonych w niniejszym dokumencie, użytkownik może powiadomić o tym Apple, a Apple zwróci mu cenę zakupu Aplikacji. Apple będzie stroną trzecią będącą beneficjentem niniejszej Umowy z prawem do egzekwowania postanowień niniejszej Umowy w stosunku do użytkownika.

Prawo rządowe

Niniejsza Umowa podlega pod każdym względem prawu stanu Waszyngton, z wyłączeniem wyboru prawa lub przepisów dotyczących konfliktu praw. W przypadku jakiegokolwiek roszczenia lub działania użytkownika wynikającego bezpośrednio, lub pośrednio z niniejszej Umowy, lub związanego z Aplikacją użytkownik nieodwołalnie wyraża zgodę na poddanie się wyłącznej jurysdykcji sądów znajdujących się w King County w stanie Waszyngton. Użytkownik zrzeka się wszelkiej jurysdykcji, miejsca lub niewygodnego forum sprzeciwu wobec któregokolwiek z tych sądów, które mogą mieć jurysdykcję.

Prywatność i ochrona danych

Prosimy o dokładne zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności, aby dowiedzieć się, jakie informacje zbieramy za pośrednictwem Usług i jak je przetwarzamy.

Nie ograniczając warunków Oświadczenia o Prywatności "I Am Sober", rozumieją Państwo, że "I Am Sober" nie gwarantuje i nie może zagwarantować, że korzystanie przez Państwa z Usług i/lub informacji dostarczanych przez Państwa za pośrednictwem Usług będzie prywatne, lub bezpieczne. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie wymaganych przez prawo, I Am Sober nie ponosi wobec Państwa odpowiedzialności za brak prywatności lub bezpieczeństwa, którego mogą Państwo doświadczyć. Są Państwo odpowiedzialni za zastosowanie środków ostrożności i środków bezpieczeństwa najlepiej dostosowanych do Państwa sytuacji i zamierzonego korzystania z Usług. I Am Sober zastrzega sobie prawo do ujawnienia w dowolnym momencie wszelkich informacji, które I Am Sober uzna za niezbędne w celu spełnienia wszelkich obowiązujących przepisów prawa, regulacji, procedur prawnych lub żądań rządowych, lub ochrony danych osobowych i Usług.

Prawa do treści

Użytkownik zachowuje prawa do wszelkich Treści, które przesyła, zamieszcza lub wyświetla w Usługach lub za ich pośrednictwem. To, co jest Twoje, jest Twoje - jesteś właścicielem swojej Treści.

Przesyłając, publikując lub wyświetlając Treść w Usługach lub za ich pośrednictwem, udzielasz nam ogólnoświatowej, niewyłącznej, wolnej od tantiem licencji (z prawem do udzielania sublicencji) na wykorzystywanie, kopiowanie, reprodukcję, przetwarzanie, adaptację, modyfikację, publikację, transmisję, wyświetlanie i dystrybucję takiej Treści w dowolnych i wszystkich mediach lub metodach dystrybucji znanych obecnie lub opracowanych w późniejszym czasie (dla jasności, prawa te obejmują na przykład kuratorowanie, przekształcanie i tłumaczenie). Ta licencja upoważnia nas do udostępnienia Twojej Treści reszcie świata i do pozwolenia innym na zrobienie tego samego.

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że posiada lub uzyskał wszelkie prawa, licencje, zgody, pozwolenia, uprawnienia i/lub upoważnienia niezbędne do przyznania praw przyznanych w niniejszym dokumencie w odniesieniu do wszelkich Treści, które przesyła, zamieszcza lub wyświetla na lub za pośrednictwem Usług. Zgadzasz się, że takie Treści nie będą zawierać materiałów objętych prawami autorskimi lub innymi prawami własności, chyba że masz niezbędne pozwolenie lub jesteś w inny sposób prawnie upoważniony do zamieszczenia materiału i udzielenia I Am Sober licencji opisanej powyżej.

I Am Sober to darmowa aplikacja, która pomoże Ci odzyskać kontrolę nad swoim życiem.