Warunki korzystania z usługi

Ostatnia aktualizacja 22 września 2022 r.

Warunki

Niniejsze Warunki użytkowania i nasze Oświadczenie o ochronie prywatności (łącznie zwane "Warunkami") opisują warunki, na jakich I Am Sober oferuje użytkownikowi dostęp do strony internetowej pod adresem iamsober.com ("strona internetowa") lub naszych aplikacji na systemy iOS i Android ("aplikacje"), z którymi niniejsze Warunki są powiązane lub do których się odwołują (łącznie zwane "Usługami").

Przed uzyskaniem dostępu do Usług i korzystaniem z nich należy uważnie przeczytać niniejsze Warunki, ponieważ stanowią one umowę prawną między I Am Sober a użytkownikiem.

UZYSKUJĄC DOSTĘP DO USŁUG I KORZYSTAJĄC Z NICH, UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE:

UŻYTKOWNIK PRZECZYTAŁ I ZROZUMIAŁ NINIEJSZE WARUNKI; UŻYTKOWNIK BĘDZIE PRZESTRZEGAĆ NINIEJSZYCH WARUNKÓW; ORAZ UŻYTKOWNIK JEST CO NAJMNIEJ PEŁNOLETNI W MIEJSCU ZAMIESZKANIA I POD INNYMI WZGLĘDAMI PRAWNIE UPOWAŻNIONY DO ZAWIERANIA UMÓW.

Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na którykolwiek z niniejszych Warunków, prosimy o niekorzystanie z Usług.

Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych warunków w dowolnym momencie. Zmiany i wyjaśnienia wejdą w życie natychmiast po ich opublikowaniu na stronie internetowej. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany, powiadomimy użytkownika tutaj, że zostały one zaktualizowane. Dalsze korzystanie z Usług po Dacie Wejścia w Życie oznacza akceptację zmienionych Warunków. Zmienione Warunki zastępują wszystkie poprzednie wersje naszych umów, powiadomień lub oświadczeń dotyczących Warunków.

Nie jest to urządzenie medyczne

Usługi, w tym wszelkie informacje związane z medycyną, służą wyłącznie celom informacyjnym. I Am Sober nie gwarantuje żadnego leczenia, terapii, leków, urządzeń, diagnoz, działań, zaleceń ani strategii jakiegokolwiek autora lub innej osoby dostępnej za pośrednictwem Usług.

Nie możemy również odpowiadać na żadne pytania związane z medycyną ani za pośrednictwem aplikacji, ani za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w jakikolwiek inny sposób.

USŁUGI I AM SOBER SŁUŻĄ WYŁĄCZNIE CELOM INFORMACYJNYM I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO ZASTĄPIENIA PROFESJONALNEJ PORADY MEDYCZNEJ, DIAGNOZY LUB LECZENIA. NIE NALEŻY LEKCEWAŻYĆ, UNIKAĆ ANI OPÓŹNIAĆ UZYSKANIA PORADY MEDYCZNEJ OD WYKWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA SŁUŻBY ZDROWIA Z POWODU INFORMACJI PRZECZYTANYCH ZA POŚREDNICTWEM USŁUG. NIE NALEŻY KORZYSTAĆ Z USŁUG W NAGŁYCH PRZYPADKACH MEDYCZNYCH. W NAGŁYCH PRZYPADKACH MEDYCZNYCH NALEŻY NATYCHMIAST WEZWAĆ PRACOWNIKA SŁUŻBY ZDROWIA I ZADZWONIĆ POD NUMER 911.

Dokładność materiałów

Materiały pojawiające się w Usługach mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. Nie gwarantujemy, że jakiekolwiek materiały na naszej stronie internetowej lub w aplikacjach są dokładne, kompletne lub aktualne. Możemy wprowadzać zmiany w materiałach zawartych w Usługach w dowolnym momencie bez powiadomienia. Nie zobowiązujemy się jednak do aktualizacji materiałów.

Zewnętrzne linki

Usługi mogą zawierać łącza do stron internetowych i usług stron trzecich, w tym mediów społecznościowych (łącznie "Usługi powiązane"). Usługi powiązane nie są kontrolowane przez I Am Sober i I Am Sober nie ponosi odpowiedzialności za Usługi powiązane ani za jakiekolwiek informacje lub materiały w jakiejkolwiek formie transmisji otrzymanej z jakiejkolwiek Usługi powiązanej. Włączenie łącza nie oznacza poparcia przez I Am Sober powiązanej usługi ani żadnego związku z operatorami powiązanej usługi. I Am Sober nie bada, nie weryfikuje ani nie monitoruje Usług powiązanych. I Am Sober udostępnia łącza do Usług powiązanych wyłącznie dla wygody użytkownika. Użytkownik uzyskuje dostęp do Usług powiązanych na własne ryzyko i z zastrzeżeniem polityki prywatności, warunków użytkowania i innych przepisów prawnych mających zastosowanie do Usług powiązanych.

Aktualizacje aplikacji

I Am Sober może od czasu do czasu, według własnego uznania, opracowywać i dostarczać aktualizacje Aplikacji, które mogą obejmować aktualizacje, poprawki błędów, łatki i inne poprawki błędów i/lub nowe funkcje (łącznie "Aktualizacje"). Aktualizacje mogą również modyfikować lub usuwać w całości niektóre funkcje. Użytkownik zgadza się, że I Am Sober nie ma obowiązku dostarczania jakichkolwiek Aktualizacji ani dalszego dostarczania lub włączania określonych funkcji lub funkcjonalności.

W zależności od ustawień urządzenia mobilnego użytkownika, gdy urządzenie mobilne jest podłączone do Internetu, wówczas: (a) Aktualizacje zostaną automatycznie pobrane i zainstalowane; lub (b) użytkownik może otrzymać powiadomienie lub monit o pobranie i zainstalowanie dostępnych Aktualizacji.

Należy niezwłocznie pobrać i zainstalować wszystkie Aktualizacje. W przeciwnym razie niektóre części Usług mogą nie działać prawidłowo. Ponadto użytkownik zgadza się, że wszystkie Aktualizacje będą uważane za część Usług i będą podlegać wszystkim warunkom niniejszego Regulaminu.

Korzystanie z usług

Kwalifikowalność: Aby korzystać z Usług, użytkownik musi być pełnoletni lub starszy w swoim miejscu zamieszkania. Korzystając z Usług, użytkownik oświadcza I Am Sober, że jest co najmniej pełnoletni w swoim miejscu zamieszkania.

Obowiązki użytkownika: Użytkownik może korzystać z Usług wyłącznie w celach zgodnych z prawem. Użytkownik nie może korzystać z Usług w sposób, który mógłby uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć lub osłabić serwery lub sieci I Am Sober lub zakłócać korzystanie z Usług przez inne osoby.

Użytkownik nie może podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Usług, Kont innych użytkowników lub systemów komputerowych lub sieci I Am Sober poprzez hakowanie, eksplorację haseł lub w jakikolwiek inny sposób. Nie ograniczając żadnego z powyższych postanowień, użytkownik zgadza się, że nie będzie zachęcał ani zezwalał osobom trzecim na

  1. kopiowania, modyfikowania, adaptowania, tłumaczenia, odtwarzania kodu źródłowego, dekodowania lub podejmowania innych prób uzyskania dostępu do jakiejkolwiek części Usług lub Treści I Am Sober;
  2. używać robotów, pająków, aplikacji do wyszukiwania/odzyskiwania witryn lub innych zautomatyzowanych urządzeń, procesów lub środków w celu uzyskania dostępu, odzyskania, zeskrobania lub zindeksowania jakiejkolwiek części Usług;
  3. wynajmować, wydzierżawiać, pożyczać, sprzedawać, udzielać sublicencji, cedować, dystrybuować, publikować, przekazywać lub w inny sposób udostępniać Usług (lub jakichkolwiek funkcji lub funkcjonalności Usług) jakiejkolwiek stronie trzeciej z jakiegokolwiek powodu;
  4. formatowania lub kadrowania jakiejkolwiek części stron internetowych, które są częścią Usług; lub
  5. tworzenia więcej niż jednego Konta w sposób zautomatyzowany lub pod fałszywym lub oszukańczym pretekstem.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie opłaty i inne koszty związane z korzystaniem z Usług. Jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do Usług i korzysta z nich na smartfonie, tablecie lub innym urządzeniu mobilnym, musi posiadać usługę bezprzewodową za pośrednictwem Wi-Fi lub uczestniczącego dostawcy usług mobilnych.

Brak gwarancji

I Am Sober gwarantuje, że I Am Sober zawarła niniejsze Warunki w sposób ważny i jest do tego uprawniona. Użytkownik gwarantuje, że zawarł niniejsze Warunki w sposób ważny i jest do tego prawnie upoważniony. Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW WYRAŹNIE OKREŚLONYCH POWYŻEJ, USŁUGI SĄ ŚWIADCZONE "W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ" I "W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI" BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ. I Am Sober wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji i warunków jakiegokolwiek rodzaju, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu, nienaruszania praw, wolności od wad, nieprzerwanego użytkowania oraz wszelkich gwarancji dorozumianych z jakiegokolwiek przebiegu transakcji lub wykorzystania handlu. I Am Sober nie udziela żadnej gwarancji co do dokładności, kompletności, aktualności lub niezawodności jakichkolwiek Usług. I Am Sober nie gwarantuje, że (i) Usługi spełnią wymagania użytkownika, (ii) działanie Usług będzie nieprzerwane, wolne od wirusów lub błędów lub (iii) błędy zostaną poprawione. Wszelkie ustne lub pisemne porady udzielane przez I Am Sober lub jej przedstawicieli nie stanowią i nie będą stanowić żadnej gwarancji.

NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE DOROZUMIANYCH GWARANCJI, CO OZNACZA, ŻE NIEKTÓRE LUB WSZYSTKIE Z POWYŻSZYCH WYŁĄCZEŃ MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA.

Ograniczenie odpowiedzialności

UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z USŁUG NA WŁASNE RYZYKO.

I AM SOBER WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI, OPARTEJ NA UMOWIE, CZYNIE NIEDOZWOLONYM, ŚCISŁEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI LUB W INNY SPOSÓB, ZA JAKIEKOLWIEK POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, WYNIKOWE LUB SPECJALNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZWIĄZANE Z DOSTĘPEM DO USŁUG LUB KORZYSTANIEM Z NICH, NAWET JEŚLI I AM SOBER ZOSTAŁ POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD, W TYM MIĘDZY INNYMI POLEGANIE PRZEZ KTÓRĄKOLWIEK ZE STRON NA JAKICHKOLWIEK TREŚCIACH UZYSKANYCH W WYNIKU KORZYSTANIA Z USŁUG LUB POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z BŁĘDAMI LUB POMINIĘCIAMI LUB OPÓŹNIENIAMI W PRZESYŁANIU INFORMACJI DO LUB OD UŻYTKOWNIKA, PRZERWAMI W POŁĄCZENIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH Z USŁUGAMI LUB WIRUSAMI, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY SĄ ONE SPOWODOWANE W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI ZANIEDBANIEM, DZIAŁANIEM SIŁY WYŻSZEJ, WOJNĄ, TERRORYZMEM, AWARIĄ TELEKOMUNIKACYJNĄ, KRADZIEŻĄ LUB ZNISZCZENIEM LUB NIEAUTORYZOWANYM DOSTĘPEM DO USŁUG.

JEŚLI Z JAKIEGOKOLWIEK POWODU WYŁĄCZENIA GWARANCJI LUB OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI OKREŚLONE W NINIEJSZEJ SEKCJI NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA LUB SĄ NIEWYKONALNE Z JAKIEGOKOLWIEK POWODU, WÓWCZAS MAKSYMALNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ I AM SOBER ZA WSZELKIEGO RODZAJU SZKODY WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ UMOWY BĘDZIE OGRANICZONA DO MNIEJSZEJ Z ŁĄCZNYCH OPŁAT UISZCZONYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA NA RZECZ I AM SOBER W CIĄGU SZEŚCIU (6) MIESIĘCY POPRZEDZAJĄCYCH ZDARZENIE POWODUJĄCE POWSTANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI LUB 1000 USD.

Powyższe wyłączenie odpowiedzialności nie ma zastosowania w zakresie zabronionym przez obowiązujące prawo.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że powyższe ograniczenia odpowiedzialności, wraz z innymi postanowieniami niniejszych Warunków, które ograniczają odpowiedzialność, są istotnymi warunkami i że I Am Sober nie byłaby skłonna przyznać użytkownikowi praw określonych w niniejszych Warunkach, gdyby użytkownik nie wyraził zgody na powyższe ograniczenia odpowiedzialności.

JEŚLI UŻYTKOWNIK JEST REZYDENTEM KALIFORNII, ZRZEKA SIĘ SWOICH PRAW W ODNIESIENIU DO SEKCJI 1542 KODEKSU CYWILNEGO KALIFORNII, KTÓRA MÓWI, ŻE "OGÓLNE ZWOLNIENIE NIE OBEJMUJE ROSZCZEŃ, O KTÓRYCH WIERZYCIEL NIE WIE LUB NIE PODEJRZEWA, ŻE ISTNIEJĄ NA JEGO KORZYŚĆ W MOMENCIE WYKONYWANIA ZWOLNIENIA, KTÓRE, GDYBY BYŁY MU ZNANE, MUSIAŁYBY MIEĆ ISTOTNY WPŁYW NA JEGO UGODĘ Z DŁUŻNIKIEM".

Odszkodowanie

Użytkownik zgadza się bronić, zabezpieczać i chronić I Am Sober i podmioty stowarzyszone oraz ich odpowiednich członków zarządu, dyrektorów, pracowników, agentów i licencjobiorców przed wszelką odpowiedzialnością, w tym kosztami, wydatkami, kosztami egzekwowania jakiegokolwiek prawa do odszkodowania na mocy niniejszej Umowy oraz wszelkimi ubezpieczycielami i honorariami prawników wniesionymi przeciwko I Am Sober przez jakąkolwiek stronę trzecią wynikającą z lub związaną z naruszeniem przez użytkownika niniejszych Warunków lub korzystania z Usług. I Am Sober zastrzega sobie prawo, na własny koszt, do podjęcia wyłącznej obrony i kontroli wszelkich spraw podlegających odszkodowaniu na mocy niniejszej umowy. Żadna ugoda wpływająca na prawa lub obowiązki I Am Sober nie może zostać zawarta bez uprzedniej pisemnej zgody I Am Sober.

I Am Sober zobowiązuje się zwolnić użytkownika z odpowiedzialności za wszelkie bezpośrednie szkody poniesione przez użytkownika wynikające z lub związane z jakimkolwiek pozwem, działaniem lub postępowaniem strony trzeciej w zakresie, w jakim takie bezpośrednie szkody wynikają z roszczenia, że korzystanie przez użytkownika z Usług zgodnie z niniejszymi Warunkami narusza patent, prawo autorskie lub prawo do znaku towarowego strony trzeciej.

Kontraktowanie elektroniczne

Korzystanie z Usług i/lub rejestracja w nich stanowi zgodę użytkownika na zawieranie umów z I Am Sober drogą elektroniczną.

Ograniczenia geograficzne

Usługi mają siedzibę w stanie Waszyngton w Stanach Zjednoczonych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że może nie być w stanie uzyskać dostępu do Usług poza Stanami Zjednoczonymi i że dostęp do nich może nie być legalny dla niektórych osób lub w niektórych krajach. Jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do Usług spoza Stanów Zjednoczonych, jest odpowiedzialny za przestrzeganie lokalnych przepisów prawa.

Uwaga: Wyrażając zgodę na niniejsze Warunki, użytkownik wyraźnie zgadza się, że wszelkie roszczenia lub działania, które w przeciwnym razie mogłyby być skierowane przeciwko I Am Sober na mocy prawa jakiejkolwiek jurysdykcji poza Stanami Zjednoczonymi, zostają niniejszym zrzeczone i że wyłączną lokalizacją i prawem właściwym dla wszelkich sporów są Stany Zjednoczone zgodnie z warunkami Sekcji 13.

Apple, Inc.

Niniejsze postanowienie ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do wersji aplikacji I Am Sober ("Aplikacja") używanej na urządzeniach Apple, Inc. Niniejsza Umowa jest umową pomiędzy użytkownikiem a I Am Sober. Apple nie ponosi odpowiedzialności za Aplikację lub jej zawartość, w tym w odniesieniu do roszczeń z tytułu naruszenia własności intelektualnej, odpowiedzialności za produkt lub niezgodności Aplikacji z obowiązującym prawem. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Apple nie udziela żadnej gwarancji w odniesieniu do Aplikacji i nie ma obowiązku zapewnienia wsparcia w odniesieniu do Aplikacji. Wszelkie roszczenia dotyczące Aplikacji należy kierować do nas, a nie do Apple. Korzystanie z Aplikacji przez użytkownika musi być zgodne z Warunkami świadczenia usług App Store, a użytkownik może korzystać z Aplikacji wyłącznie na iPhonie lub iPodzie, którego jest właścicielem lub nad którym sprawuje kontrolę, zgodnie z tymi warunkami. W przypadku, gdy Aplikacja nie jest zgodna z gwarancją określoną w niniejszym dokumencie, użytkownik może powiadomić Apple, a Apple zwróci użytkownikowi cenę zakupu Aplikacji. Apple będzie stroną trzecią beneficjentem niniejszej Umowy z prawem do egzekwowania niniejszej Umowy wobec użytkownika.

Prawo rządowe

Niniejsza Umowa podlega pod każdym względem prawu stanu Waszyngton, z wyłączeniem wyboru prawa lub przepisów kolizyjnych. W przypadku jakichkolwiek roszczeń lub działań użytkownika bezpośrednio lub pośrednio wynikających z niniejszej Umowy lub związanych z Aplikacją, użytkownik nieodwołalnie wyraża zgodę na poddanie się wyłącznej jurysdykcji sądów znajdujących się w King County w stanie Waszyngton. Użytkownik zrzeka się wszelkich zastrzeżeń dotyczących jurysdykcji, miejsca lub niedogodnego forum dla któregokolwiek z tych sądów, które mogą mieć jurysdykcję.

Prywatność i ochrona danych

Upewnij się, że uważnie przeczytałeś nasze Oświadczenie o ochronie prywatności, aby dowiedzieć się o informacjach, które I Am Sober zbiera za pośrednictwem Usług i jak je przetwarzamy.

Bez ograniczania warunków Oświadczenia o ochronie prywatności I Am Sober, użytkownik rozumie, że I Am Sober nie gwarantuje i nie może zagwarantować, że korzystanie z Usług i/lub informacje dostarczane przez użytkownika za pośrednictwem Usług będą prywatne lub bezpieczne. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie wymaganych przez prawo, I Am Sober nie ponosi odpowiedzialności za brak prywatności lub bezpieczeństwa, którego użytkownik może doświadczyć. Użytkownik jest odpowiedzialny za stosowanie środków ostrożności i środków bezpieczeństwa najlepiej dostosowanych do jego sytuacji i zamierzonego sposobu korzystania z Usług. I Am Sober zastrzega sobie prawo do ujawnienia w dowolnym momencie wszelkich informacji, które I Am Sober uzna za niezbędne w celu spełnienia wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procedur prawnych lub żądań rządowych lub ochrony bezpieczeństwa Danych osobowych i Usług.

Prawa do treści

Użytkownik zachowuje prawa do wszelkich Treści, które przesyła, publikuje lub wyświetla w Usługach lub za ich pośrednictwem. To, co należy do użytkownika, należy do niego - użytkownik jest właścicielem swoich Treści.

Przesyłając, publikując lub wyświetlając Treści w Usługach lub za ich pośrednictwem, użytkownik udziela nam ogólnoświatowej, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji (z prawem do udzielania sublicencji) na wykorzystywanie, kopiowanie, powielanie, przetwarzanie, dostosowywanie, modyfikowanie, publikowanie, przesyłanie, wyświetlanie i rozpowszechnianie takich Treści we wszystkich mediach lub metodach dystrybucji znanych obecnie lub opracowanych w przyszłości (dla jasności, prawa te obejmują na przykład kuratorowanie, przekształcanie i tłumaczenie). Niniejsza licencja upoważnia nas do udostępniania Treści użytkownika reszcie świata i zezwalania innym na robienie tego samego.

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że posiada lub uzyskał wszelkie prawa, licencje, zgody, pozwolenia, uprawnienia i/lub upoważnienia niezbędne do przyznania praw przyznanych w niniejszym dokumencie w odniesieniu do wszelkich Treści, które przesyła, publikuje lub wyświetla w Usługach lub za ich pośrednictwem. Użytkownik zgadza się, że takie Treści nie będą zawierać materiałów podlegających prawom autorskim lub innym prawom własności, chyba że użytkownik posiada niezbędne zezwolenie lub jest w inny sposób prawnie upoważniony do zamieszczania takich materiałów i udzielania I Am Sober licencji opisanej powyżej.