Voorwaarden van de dienst

Laatst bijgewerkt op 22 september 2022

Voorwaarden

Deze gebruiksvoorwaardenovereenkomst en onze privacyverklaring (samen, deze "voorwaarden") beschrijven de voorwaarden waaronder I Am Sober jou toegang biedt tot de website iamsober.com (de 'website') of onze iOS en Android applicaties (de 'apps') waaraan deze Voorwaarden zijn gekoppeld of waarnaar wordt verwezen (gezamenlijk de 'Diensten').

Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door, voordat je toegang krijgt tot en gebruik maakt van de Diensten, want ze vormen een wettelijke overeenkomst tussen I Am Sober en jou.

DOOR TOEGANG TE KRIJGEN TOT, EN GEBRUIK TE MAKEN VAN DE DIENSTEN, BEVESTIGT U DAT:

JE HEBT DEZE VOORWAARDEN GELEZEN EN BEGREPEN; JE ZULT JE AAN DE VOORWAARDEN HOUDEN; EN JE HEBT TEN MINSTE DE LEEFTIJD VAN WETTELIJKE MEERDERJARIGHEID IN JOUW WOONPLAATS EN ANDERSZINS WETTELIJK BEVOEGD OM CONTRACTEN AF TE SLUITEN.

Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, verzoeken wij jou geen gebruik te maken van de Diensten.

Veranderingen

We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen. Wijzigingen en verduidelijkingen zijn onmiddellijk van kracht nadat ze op de website zijn geplaatst. Als we materiële wijzigingen aanbrengen, zullen we je hier op de hoogte stellen van het feit dat deze is bijgewerkt. Als je de Diensten blijft gebruiken na de Ingangsdatum, betekent dit dat je akkoord gaat met de gewijzigde Voorwaarden. De gewijzigde voorwaarden vervangen alle eerdere versies van of overeenkomsten, kennisgevingen of verklaringen over de voorwaarden.

Geen medisch hulpmiddel

De Diensten, inclusief alle medisch gerelateerde informatie, is alleen voor informatieve doeleinden. I Am Sober garandeert geen enkele behandeling, therapie, medicatie, apparaat, diagnose, actie, aanbeveling of strategie van elke auteur of andere persoon die beschikbaar is via de Diensten.

We kunnen ook geen medische vragen beantwoorden, noch via de apps, noch via e-mail of op enige andere manier.

I AM SOBER-DIENSTEN ZIJN UITSLUITEND VOOR INFORMATIEDOELEINDEN EN ZIJN NIET BEDOELD ALS ALTERNATIEF VOOR, NOCH ALS VERVANGING VAN PROFESSIONEEL MEDISCH ADVIES, DIAGNOSE OF BEHANDELING. NEGEER, VERMIJD OF STEL HET VERKRIJGEN VAN MEDISCH ADVIES VAN EEN GEKWALIFICEERDE GEZONDHEIDSZORG NIET UIT, VANWEGE IETS DAT JE MOGELIJK HEBT GELEZEN VIA DE DIENSTEN. GEBRUIK DE DIENSTEN NIET VOOR MEDISCHE NOODGEVALLEN. ALS JE EEN MEDISCH NOODGEVAL ERVAART, BEL ONMIDDELLIJK EEN GEZONDHEIDSZORG PROFESSIONAL EN 112.

Juistheid van materiaal

Het materiaal dat op de Diensten voorkomt kan technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Wij garanderen niet dat het materiaal op de website of de apps nauwkeurig, volledig of actueel is. Wij kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in het materiaal op de Diensten. Wij verbinden ons er echter niet toe om het materiaal bij te werken.

Externe links

De Diensten kunnen links bevatten naar websites en diensten van derden, inclusief sociale media (gezamenlijk "Gelinkte Diensten"). Gelinkte diensten zijn niet onder de controle van I Am Sober en I Am Sober is niet verantwoordelijk voor Gelinkte Diensten of voor enige informatie of materiaal op of enige vorm van overdracht ontvangen van een Gelinkte dienst. Het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring door I Am Sober van de Gelinkte Dienst of enige connectie met de exploitanten van de Gelinkte Dienst. I Am Sober onderzoekt, verifieert of controleert de Gelinkte Diensten niet. I Am Sober biedt alleen links naar de Gelinkte Diensten aan voor uw gemak. U opent de Gelinkte Diensten op eigen risico en met inachtneming van het privacybeleid, de gebruiksvoorwaarden en andere wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op de Gelinkte Diensten.

App-updates

I Am Sober kan van tijd tot tijd, naar eigen goeddunken, updates voor Apps ontwikkelen en leveren, waaronder upgrades, bugfixes, patches en andere foutcorrecties en / of nieuwe functies (gezamenlijk "Updates"). Updates kunnen ook bepaalde functies en functionaliteit in hun geheel wijzigen of verwijderen. U gaat ermee akkoord dat I Am Sober niet verplicht is om Updates te verstrekken of om bepaalde functies of functionaliteit te blijven leveren of inschakelen.

Op basis van de instellingen van je mobiele apparaat, wanneer je mobiel is verbonden met internet, dan: (a) zullen de Updates automatisch worden gedownload en geïnstalleerd; of (b) ontvang je mogelijk een melding of wordt gevraagd om beschikbare Updates te downloaden en te installeren.

Download en installeer alle updates zo snel mogelijk. Als je dit niet doet, werken delen van de Services mogelijk niet op de juiste wijze. Je gaat er verder mee akkoord dat alle Updates worden beschouwd als onderdeel van de Services en onderhevig zijn aan alle voorwaarden en bepalingen van deze Voorwaarden.

Gebruik van de Diensten

Geschiktheid: je moet de wettelijke meerderjarig of ouder zijn in je woonplaats om de Services te gebruiken. Door gebruik te maken van de Services, verklaar je tegenover I Am Sober dat je tenminste meerderjarig bent in jouw woonplaats.

Jouw verantwoordelijkheden: je mag de diensten alleen voor legale doeleinden gebruiken. Je mag de Diensten niet gebruiken op een manier die de servers of netwerken van I Am Sober zou kunnen beschadigen, uitschakelen, overbelasten of aantasten of het gebruik en genot van de Diensten door een andere partij zou kunnen verstoren.

Je mag niet proberen om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot de Diensten, de Accounts van andere gebruikers of de computersystemen of netwerken van I Am Sober door middel van hacking, wachtwoordmining of op enige andere manier. Zonder het voorgaande te beperken, ga je ermee akkoord dat je geen derde partij zult aanmoedigen of toestaan om:

  1. een deel van de Diensten of I Am Sober Content te kopiëren, wijzigen, aanpassen, vertalen, reverse engineeren, decoderen of anderszins proberen af te leiden of toegang te krijgen tot enig deel van de Diensten;
  2. een robot, spider, applicatie voor het zoeken / ophalen van sites of een ander geautomatiseerd apparaat, proces of middel te gebruiken om toegang te krijgen tot enig deel van de Diensten, dit op te halen, te schrapen of te indexeren;
  3. de Diensten (of enige functies of functionaliteiten van de Diensten) te verhuren, leasen, uitlenen, verkopen, in sublicentie geven, toewijzen, distribueren, publiceren, overdragen of anderszins beschikbaar stellen aan een derde partij om welke reden dan ook;
  4. een deel van de webpagina's die deel uitmaken van de Diensten te herformatteren of te framen; of
  5. meer dan één account aanmaken met geautomatiseerde middelen of onder valse of frauduleuze voorwendselen.

Jij bent als enige verantwoordelijk voor alle kosten, vergoedingen en andere kosten die verband houden met het gebruik van de Diensten. Als je toegang hebt tot en gebruik maakt van de Diensten op je smartphone, tablet of een ander mobiel apparaat, moet je beschikken over via Wi-Fi of een deelnemende mobiele serviceprovider.

Geen garanties

I Am Sober garandeert dat I Am Sober deze Voorwaarden rechtsgeldig is aangegaan en de wettelijke bevoegdheid heeft om dit te doen. Je garandeert dat je deze Voorwaarden rechtsgeldig bent aangegaan en de wettelijke bevoegdheid heeft om dit te doen. BEHALVE ZOALS HIERBOVEN UITDRUKKELIJK BEPAALD, WORDEN DE DIENSTEN GELEVERD "ZOALS ZE ZIJN" EN "ZOALS ZE BESCHIKBAAR ZIJN" ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET. I Am Sober wijst specifiek alle garanties en voorwaarden van welke aard dan ook af, met inbegrip van elke impliciete garantie van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel, niet-inbreuk, vrijheid van defecten, ononderbroken gebruik en alle garanties die impliciet voortvloeien uit enige handelswijze of gebruik van de handel. I Am Sober geeft geen garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid, actualiteit of betrouwbaarheid van de Diensten. I Am Sober garandeert niet dat (i) de Diensten aan jouw eisen voldoen, (ii) de werking van de Diensten ononderbroken of virus- of foutvrij is of (iii) fouten worden gecorrigeerd. Elk mondeling of schriftelijk advies dat door I Am Sober of haar agenten wordt gegeven, creëert geen enkele garantie en zal dat ook niet doen.

SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN DE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES NIET TOE, WAT BETEKENT DAT SOMMIGE OF ALLE BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

Beperking van aansprakelijkheid

HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN IS OP EIGEN RISICO.

I AM SOBER WIJST SPECIFIEK ELKE AANSPRAKELIJKHEID AF, GEBASEERD OP CONTRACT, ONRECHTMATIGE AANSPRAKELIJKHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, GEVOLG- OF SPECIALE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF OP ENIGE MANIER VERBONDEN MET DE DIENSTEN, ZELFS ALS I AM SOBER OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT HET VERTROUWEN DOOR EEN PARTIJ OP ENIGE INHOUD DIE IS VERKREGEN VIA HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN OF DIE VOORTVLOEIT IN VERBAND MET FOUTEN OF WEGLATINGEN HIERIN, OF VERTRAGINGEN IN DE TRANSMISSIE OF VAN DE GEBRUIKER, ONDERBREKINGEN IN DE TELECOMMUNICATIEVERBINDINGEN MET DE DIENSTEN OF VIRUSSEN, DIE IN HELE OF GEDEELTELIJK VEROORZAAKT WORDEN DOOR NALATIGHEID, GODSHANDELINGEN, OORLOG, TERRORISME, TELECOMMUNICATIE, DIEFSTAL OF VERNIETIGING VAN DE DIENSTEN OF ONGEACHTE TOEGANG VAN DE DIENSTEN.

ALS OM WELKE REDEN DAN OOK DE ONTKENNINGEN VAN GARANTIES OF BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID ZOALS UITEENGEZET IN DEZE SECTIE ONTOEPASSELIJK OF ONUITVOERBAAR IS/ZIJN OM WELKE REDEN DAN OOK, DAN IS DE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID VAN I AM SOBER'S VOOR ELK TYPE VAN SCHADE HIERONDER BEPERKT TOT DE LAAGSTE VAN DE TOTALE VERGOEDINGEN DIE DOOR U BETAALD ZIJN AAN I AM SOBER GEDURENDE DE ZES (6) MAANDEN VOORAFGAAND AAN DE GEBEURTENIS DIE AANLEIDING GEEFT TOT DE AANSPRAKELIJKHEID EN $1,000.

De voorgaande disclaimer over aansprakelijkheid is niet van toepassing voor zover verboden door de toepasselijke wetgeving.

U erkent en gaat ermee akkoord dat de bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen, samen met de andere bepalingen in deze voorwaarden die aansprakelijkheid beperken, essentiële voorwaarden zijn en dat I Am Sober niet bereid zou zijn om je de rechten te verlenen die in deze voorwaarden uiteen worden gezet, maar voor jouw toestemming om de bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen.

ALS JE EEN INWONER VAN CALIFORNIË BENT, DOE JE AFSTAND VAN JOUW RECHTEN MET BETREKKING TOT CALIFORNIA CIVIL CODE SECTION 1542, WAARIN STAAT DAT "EEN ALGEMENE VRIJGAVE ZICH NIET UITSTREKT TOT VORDERINGEN WAARVAN DE SCHULDEISER NIET WEET OF VERMOEDT DAT HIJ IN ZIJN VOORDEEL BESTAAT OP HET MOMENT VAN DE UITVOERING VAN DE VRIJLATING, DIE, INDIEN BEKEND DOOR HEM, ZIJN SCHIKKING MET DE SCHULDENAAR WEZENLIJK MOET HEBBEN BEÏNVLOED."

Vrijwaring

Je stemt ermee in om I Am Sober en gelieerde ondernemingen en hun respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers, agenten en licentiehouders te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle aansprakelijkheid, inclusief kosten, uitgaven, de kosten van het afdwingen van enig recht op schadeloosstelling hieronder en elke verzekeringsmaatschappij en advocatenhonoraria die tegen I Am Sober worden ingesteld door een derde die voortvloeien uit of verband houden met jouw schending van deze Voorwaarden of het gebruik van de Diensten. I Am Sober behoudt zich het recht voor om op eigen kosten de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van elke kwestie die onder deze schadeloosstelling valt. Er mag geen schikking worden getroffen die de rechten of verplichtingen van I Am Sober beïnvloedt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van I Am Sober.

I Am Sober stemt ermee in om je schadeloos te stellen voor alle directe schade die je lijdt die voortvloeit uit of verband houdt met een rechtszaak of procedure door een derde partij, voor zover dergelijke directe schade voortvloeit uit een claim dat jouw gebruik van de Diensten in overeenstemming met deze Voorwaarden inbreuk maakt op het Amerikaanse octrooi, auteursrecht of handelsmerk van een derde partij.

Elektronisch contracteren

Jouw bevestigende handeling van het gebruiken van en / of registreren voor de Diensten vormt jouw toestemming om elektronisch overeenkomsten met I Am Sober aan te gaan.

Geografische beperkingen

De Diensten zijn gevestigd in de staat Washington in de Verenigde Staten. Je erkent dat je mogelijk geen toegang heeft tot de Services buiten de Verenigde Staten en dat toegang daartoe mogelijk niet legaal is voor bepaalde personen of in bepaalde landen. Als je de Diensten opent van buiten de Verenigde Staten, ben je verantwoordelijk voor de naleving van lokale wetten.

Let op: door akkoord te gaan met deze voorwaarden, ga je er expliciet mee akkoord dat alle claims of acties die je anders zou kunnen hebben tegen I Am Sober onder de wetten van een rechtsgebied buiten de Verenigde Staten, hierbij worden afgewezen en dat je enige locatie en toepasselijke wetgeving voor elk geschil zich in de Verenigde Staten bevindt volgens de voorwaarden van Sectie 13.

Apple, Inc.

Deze bepaling is alleen van toepassing op de versie van de I Am Sober-app ("App") die wordt gebruikt op apparaten van Apple, Inc. Deze overeenkomst is een overeenkomst tussen jou en I Am Sober. Apple is niet verantwoordelijk voor de app of de inhoud van de app, ook niet met betrekking tot claims van inbreuk op intellectueel eigendom, productaansprakelijkheid of het feit dat de app niet in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving. Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, biedt Apple geen garantie met betrekking tot de app en is Apple niet verplicht om ondersteuning te bieden met betrekking tot de app. Alle claims met betrekking tot de app moeten aan ons worden gericht en niet aan Apple. Uw gebruik van de App moet in overeenstemming zijn met de Servicevoorwaarden van de App Store en je mag de App alleen gebruiken op een iPhone of iPod waarvan jij de eigenaar bent of die je beheert zoals toegestaan door dergelijke voorwaarden. In het geval dat de app niet voldoet aan de hierin uiteengezette garantie, kan je Apple hiervan op de hoogte stellen en zal Apple jou de aankoopprijs voor de app terugbetalen. Apple is een derde begunstigde van deze overeenkomst en heeft het recht om deze overeenkomst tegen jou af te dwingen.

Bestuursrecht

Deze Overeenkomst wordt in alle opzichten beheerst door de wetten van de staat Washington, met uitsluiting van de rechtskeuze of conflicterende wettelijke bepalingen. In elke claim of actie door jou die direct of indirect voortvloeit uit deze Overeenkomst of verband houdt met de Applicatie, stem je er onherroepelijk mee in zich te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in King County, Washington. Je doet afstand van eventuele bezwaren op het gebied van jurisdictie, locaties of ongelegen forums tegen een van deze rechtbanken die mogelijk bevoegd zijn.

Privacy en bescherming van gegevens

Zorg ervoor dat je onze Privacyverklaring zorgvuldig leest om meer te weten te komen over de informatie die I Am Sober via de Diensten verzamelt en hoe we deze verwerken.

Zonder de voorwaarden van de privacyverklaring van I Am Sober te beperken, begrijp je dat I Am Sober niet zal en kan garanderen dat je gebruik van de Diensten en / of de informatie die je via de Diensten verstrekt, privé of veilig is. Behalve zoals uitdrukkelijk vereist door de wet, is I Am Sober niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens jou voor enig gebrek aan privacy of veiligheid dat u mogelijk ervaart. Je bent verantwoordelijk voor het gebruik van de voorzorgsmaatregelen en beveiligingsmaatregelen die het best bij jouw situatie en het beoogde gebruik van de Diensten passen. I Am Sober behoudt zich te allen tijde het recht voor om alle informatie vrij te geven die I Am Sober nodig acht om te voldoen aan toepasselijke wet-, regelgeving, juridische procedures of overheidsverzoeken of om de veiligheid van Persoonlijke Informatie en de Diensten te beschermen.

Inhoudelijke rechten

U behoudt uw rechten op alle Inhoud die u indient, plaatst of weergeeft op of via de Diensten. Wat van u is, is van u - u bent eigenaar van uw Inhoud.

Door het indienen, plaatsen of weergeven van Inhoud op of via de Diensten, verleent u ons een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie (met het recht van sublicentie) om dergelijke Inhoud te gebruiken, te kopiëren, te reproduceren, te verwerken, aan te passen, te wijzigen, te publiceren, door te sturen, weer te geven en te distribueren in alle media of distributiemethoden die nu bekend zijn of later worden ontwikkeld (voor alle duidelijkheid: deze rechten omvatten bijvoorbeeld het cureren, transformeren en vertalen). Deze licentie machtigt ons om uw Inhoud beschikbaar te stellen aan de rest van de wereld en om anderen hetzelfde te laten doen.

U verklaart en garandeert dat u alle rechten, licenties, toestemmingen, machtigingen en/of bevoegdheden hebt of hebt verkregen die nodig zijn om de hierin verleende rechten te verlenen voor alle Inhoud die u indient, plaatst of weergeeft op of via de Diensten. U stemt ermee in dat dergelijke Inhoud geen materiaal zal bevatten waarop auteursrechten of andere eigendomsrechten rusten, tenzij u de noodzakelijke toestemming hebt of anderszins wettelijk gerechtigd bent om het materiaal te plaatsen en I Am Sober de hierboven beschreven licentie te verlenen.

I Am Sober is een gratis app waarmee je weer wat controle op je eigen leven terugkrijgt.