Servicevilkår

Sidst opdateret 22. september 2022

Vilkår

Denne aftale om brugsvilkår og vores fortrolighedserklæring (tilsammen disse "vilkår") beskriver de vilkår og betingelser, hvorpå I Am Sober tilbyder dig adgang til hjemmesiden iamsober.com ("hjemmesiden") eller vores iOS- og Android-applikationer ("apps"), som disse vilkår er linket til eller henviser til (tilsammen "tjenesterne").

Før du tilgår og bruger tjenesterne, bedes du læse disse vilkår omhyggeligt, da de udgør en juridisk aftale mellem I Am Sober og dig.

VED AT TILGÅ OG BRUGE TJENESTERNE BEKRÆFTER DU, AT:

DU HAR LÆST OG FORSTÅET DISSE VILKÅR; DU VIL OVERHOLDE VILKÅRENE; OG DU ER MINDST MYNDIG PÅ DIT BOPÆLSSTED OG I ØVRIGT JURIDISK KOMPETENT TIL AT INDGÅ KONTRAKTER.

Hvis du ikke er enig i nogen af disse vilkår, bedes du ikke bruge tjenesterne.

Ændringer

Vi forbeholder os ret til at ændre disse vilkår til enhver tid. Ændringer og præciseringer vil træde i kraft umiddelbart efter deres offentliggørelse på hjemmesiden. Hvis vi foretager væsentlige ændringer, vil vi underrette dig her om, at det er blevet opdateret. Din fortsatte brug af tjenesterne efter ikrafttrædelsesdatoen udgør din accept af de ændrede vilkår. De ændrede vilkår erstatter alle tidligere versioner af vores aftaler, meddelelser eller erklæringer om vilkårene.

Ikke medicinsk udstyr

Tjenesterne, herunder alle medicinsk relaterede oplysninger, er kun til informationsformål. I Am Sober står ikke inde for eller garanterer nogen behandling, terapi, medicin, enhed, diagnose, handling, anbefaling eller strategi fra nogen forfatter eller anden person, der er tilgængelig via tjenesterne.

Vi kan heller ikke besvare medicinske spørgsmål, hverken gennem apps eller via e-mail eller på anden måde.

I AM SOBER-TJENESTER ER KUN TIL INFORMATIONSFORMÅL OG ER IKKE BEREGNET SOM ERSTATNING FOR, OG ERSTATTER HELLER IKKE, PROFESSIONEL MEDICINSK RÅDGIVNING, DIAGNOSE ELLER BEHANDLING. DU MÅ IKKE SE BORT FRA, UNDGÅ ELLER UDSÆTTE AT FÅ MEDICINSK RÅDGIVNING FRA EN KVALIFICERET SUNDHEDSUDBYDER PÅ GRUND AF NOGET, DU MÅTTE HAVE LÆST GENNEM TJENESTERNE. BRUG IKKE TJENESTERNE TIL AKUTTE MEDICINSKE BEHOV. HVIS DU OPLEVER EN MEDICINSK NØDSITUATION, SKAL DU STRAKS RINGE TIL EN SUNDHEDSPROFESSIONEL OG 911.

Indholdets nøjagtighed

De materialer, der vises på tjenesterne, kan indeholde tekniske, typografiske eller fotografiske fejl. Vi garanterer ikke, at noget af materialet på vores hjemmeside eller apps er nøjagtigt, fuldstændigt eller aktuelt. Vi kan til enhver tid foretage ændringer i materialerne på tjenesterne uden varsel. Vi forpligter os dog ikke til at opdatere materialerne.

Eksterne links

Tjenesterne kan indeholde links til tredjepartswebsteder og -tjenester, herunder sociale medier (samlet kaldet "linkede tjenester"). Linkede tjenester er ikke under I Am Sober's kontrol, og I Am Sober er ikke ansvarlig for linkede tjenester eller for nogen information eller materiale på eller nogen form for transmission modtaget fra nogen linket tjeneste. Inkluderingen af et link betyder ikke, at I Am Sober godkender den linkede tjeneste eller har nogen tilknytning til operatørerne af den linkede tjeneste. I Am Sober undersøger, verificerer eller overvåger ikke de linkede tjenester. I Am Sober leverer kun links til forbundne tjenester for din bekvemmelighed. Du tilgår linkede tjenester på egen risiko og underlagt privatlivspolitikker, vilkår og betingelser for brug og andre juridiske bestemmelser, der gælder for de linkede tjenester.

Appopdateringer

I Am Sober kan fra tid til anden, efter eget skøn, udvikle og levere opdateringer til Apps, som kan omfatte opgraderinger, fejlrettelser, patches og andre fejlrettelser og/eller nye funktioner (samlet kaldet "Opdateringer"). Opdateringer kan også ændre eller slette visse funktioner og funktionalitet i deres helhed. Du accepterer, at I Am Sober ikke har nogen forpligtelse til at levere opdateringer eller til fortsat at levere eller aktivere bestemte funktioner eller funktionalitet.

Baseret på din mobile enheds indstillinger, når din mobile enhed er forbundet til internettet, så vil enten: (a) opdateringerne automatisk blive downloadet og installeret; eller (b) du kan modtage en meddelelse om eller blive bedt om at downloade og installere tilgængelige opdateringer.

Du bedes straks downloade og installere alle opdateringer. Hvis du ikke gør det, vil dele af tjenesterne muligvis ikke fungere korrekt. Du accepterer endvidere, at alle opdateringer anses for at være en del af tjenesterne og underlagt alle vilkår og betingelser i disse vilkår.

Brug af tjenesterne

Berettigelse: Du skal være myndig eller ældre på din bopæl for at kunne bruge tjenesterne. Ved at bruge tjenesterne erklærer du over for I Am Sober, at du mindst er myndig på din bopæl.

Dit ansvar: Du må kun bruge tjenesterne til lovlige formål. Du må ikke bruge tjenesterne på nogen måde, der kan beskadige, deaktivere, overbelaste eller forringe I Am Sober's servere eller netværk eller forstyrre nogen anden parts brug og nydelse af tjenesterne.

Du må ikke forsøge at få uautoriseret adgang til tjenesterne, andre brugeres konti eller I Am Sober's computersystemer eller netværk gennem hacking, password mining eller på nogen anden måde. Uden at begrænse noget af det foregående accepterer du, at du ikke må, og du accepterer ikke at opfordre eller tillade nogen tredjepart at:

  1. kopiere, modificere, tilpasse, oversætte, reverse engineer, afkode eller på anden måde forsøge at udlede eller få adgang til nogen del af tjenesterne eller I Am Sober-indhold;
  2. bruge nogen robot, spider, site search/retrieval-applikation eller anden automatiseret enhed, proces eller middel til at få adgang til, hente, skrabe eller indeksere nogen del af tjenesterne;
  3. udleje, lease, udlåne, sælge, underlicensere, tildele, distribuere, offentliggøre, overføre eller på anden måde gøre tjenesterne (eller nogen af tjenesternes funktioner) tilgængelige for nogen tredjepart af nogen grund;
  4. omformatere eller indramme nogen del af de websider, der er en del af tjenesterne; eller
  5. oprette mere end én konto ved hjælp af automatiserede midler eller under falske eller svigagtige forudsætninger.

Du er eneansvarlig for alle afgifter, gebyrer og andre omkostninger i forbindelse med brug af tjenesterne. Hvis du får adgang til og bruger tjenesterne på din smartphone, tablet eller anden mobil enhed, skal du have trådløs service via Wi-Fi eller en deltagende mobiludbyder.

Ingen garantier

I Am Sober garanterer, at I Am Sober gyldigt har indgået disse Vilkår og har den juridiske beføjelse til at gøre det. Du garanterer, at du gyldigt har indgået disse betingelser og har den juridiske beføjelse til at gøre det. UNDTAGEN SOM UDTRYKKELIGT ANGIVET OVENFOR, LEVERES TJENESTERNE "SOM DE ER" OG "SOM TILGÆNGELIGE" UDEN GARANTI AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET. I Am Sober fraskriver sig specifikt alle garantier og betingelser af enhver art, herunder enhver underforstået garanti for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, ejendomsret, ikke-krænkelse, frihed for defekter, uafbrudt brug og alle garantier underforstået fra ethvert handelsforløb eller brug af handel. I Am Sober giver ingen garanti for nøjagtigheden, fuldstændigheden, aktualiteten eller pålideligheden af nogen af tjenesterne. I Am Sober garanterer ikke, at (i) tjenesterne vil opfylde dine krav, (ii) driften af tjenesterne vil være uafbrudt eller virus- eller fejlfri eller (iii) fejl vil blive rettet. Enhver mundtlig eller skriftlig rådgivning leveret af I Am Sober eller dets agenter skaber ikke og vil ikke skabe nogen garanti.

NOGLE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE UDELUKKELSE AF UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, HVILKET BETYDER, AT NOGLE AF ELLER ALLE OVENSTÅENDE UDELUKKELSER MULIGVIS IKKE GÆLDER FOR DIG.

Ansvarsbegrænsning

DIN BRUG AF TJENESTERNE SKER PÅ EGEN RISIKO.

I AM SOBER FRASKRIVER SIG SPECIFIKT ETHVERT ANSVAR, UANSET OM DET ER BASERET PÅ KONTRAKT, ERSTATNING, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER ANDET, FOR INDIREKTE, TILFÆLDIGE, FØLGESKADER ELLER SÆRLIGE SKADER, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF ELLER PÅ NOGEN MÅDE FORBUNDET MED ADGANG TIL ELLER BRUG AF TJENESTERNE, SELVOM I AM SOBER ER BLEVET INFORMERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ENHVER PARTS TILLID TIL ETHVERT INDHOLD, DER ER OPNÅET GENNEM BRUG AF TJENESTERNE, ELLER SOM OPSTÅR I FORBINDELSE MED FEJL ELLER UDELADELSER I, ELLER FORSINKELSER I TRANSMISSION AF, INFORMATION TIL ELLER FRA BRUGEREN, AFBRYDELSER I TELEKOMMUNIKATIONSFORBINDELSER TIL TJENESTERNE ELLER VIRA, UANSET OM DET HELT ELLER DELVIST SKYLDES UAGTSOMHED, NATURKATASTROFER, KRIG, TERRORISME, TELEKOMMUNIKATIONSFEJL, TYVERI ELLER ØDELÆGGELSE AF ELLER UAUTORISERET ADGANG TIL TJENESTERNE.

HVIS ANSVARSFRASKRIVELSERNE ELLER ANSVARSBEGRÆNSNINGERNE I DETTE AFSNIT AF EN ELLER ANDEN GRUND ER UANVENDELIGE ELLER IKKE KAN HÅNDHÆVES, ER I AM SOBER'S MAKSIMALE ANSVAR FOR ENHVER FORM FOR SKADER I HENHOLD TIL DETTE BEGRÆNSET TIL DET MINDSTE AF DE SAMLEDE GEBYRER, DU HAR BETALT TIL I AM SOBER I LØBET AF DE SEKS (6) MÅNEDER FORUD FOR DEN BEGIVENHED, DER GIVER ANLEDNING TIL ANSVARET, OG 1.000 USD.

Ovenstående ansvarsfraskrivelse gælder ikke i det omfang, det er forbudt i henhold til gældende lov.

Du anerkender og accepterer, at ovenstående ansvarsbegrænsninger, sammen med de andre bestemmelser i disse Vilkår, der begrænser ansvar, er væsentlige vilkår, og at I Am Sober ikke ville være villig til at give dig de rettigheder, der er angivet i disse Vilkår, hvis ikke du havde accepteret ovenstående ansvarsbegrænsninger.

HVIS DU ER BOSIDDENDE I CALIFORNIEN, GIVER DU AFKALD PÅ DINE RETTIGHEDER MED HENSYN TIL CALIFORNIA CIVIL CODE SECTION 1542, SOM SIGER, AT "EN GENEREL FRIGIVELSE IKKE OMFATTER KRAV, SOM KREDITOR IKKE KENDER ELLER MISTÆNKER FOR AT EKSISTERE TIL HANS FORDEL PÅ TIDSPUNKTET FOR UDFØRELSEN AF FRIGIVELSEN, SOM, HVIS HAN VAR KENDT AF HAM, SKAL HAVE PÅVIRKET HANS AFVIKLING MED DEBITOR VÆSENTLIGT."

Skadesløsholdelse

Du accepterer at forsvare, skadesløsholde og holde I Am Sober og tilknyttede selskaber og deres respektive ledere, direktører, medarbejdere, agenter og licenstagere skadesløse fra ethvert ansvar, herunder omkostninger, udgifter, omkostninger til håndhævelse af enhver ret til skadesløsholdelse herunder og enhver forsikringsudbyder og advokatsalærer, der er anlagt mod I Am Sober af enhver tredjepart, der opstår som følge af eller er relateret til din overtrædelse af disse vilkår eller brug af tjenesterne. I Am Sober forbeholder sig ret til, for egen regning, at påtage sig det eksklusive forsvar og kontrol af enhver sag, der er genstand for skadesløsholdelse herunder. Intet forlig, der påvirker I Am Sober's rettigheder eller forpligtelser, kan indgås uden I Am Sober's forudgående skriftlige godkendelse.

I Am Sober accepterer at skadesløsholde dig for enhver direkte skade, som du lider som følge af eller i forbindelse med enhver retssag, handling eller procedure fra en tredjepart, i det omfang sådanne direkte skader opstår som følge af en påstand om, at din brug af tjenesterne i overensstemmelse med disse vilkår krænker en tredjeparts amerikanske patent-, copyright- eller varemærkeret.

Elektronisk entreprenørvirksomhed

Din bekræftende handling ved at bruge og/eller registrere dig for tjenesterne udgør dit samtykke til at indgå aftaler med I Am Sober elektronisk.

Geografiske begrænsninger

Tjenesterne er baseret i staten Washington i USA. Du anerkender, at du muligvis ikke kan få adgang til tjenesterne uden for USA, og at adgang hertil muligvis ikke er lovlig for visse personer eller i visse lande. Hvis du tilgår tjenesterne uden for USA, er du ansvarlig for at overholde lokal lovgivning.

Bemærk venligst: Ved at acceptere disse vilkår accepterer du udtrykkeligt, at alle krav eller handlinger, som du ellers måtte have mod I Am Sober i henhold til lovgivningen i enhver jurisdiktion uden for USA, hermed frafaldes, og at dit eneste sted og gældende lov for enhver tvist er i USA i henhold til vilkårene i afsnit 13.

Apple, Inc.

Denne bestemmelse gælder kun for den version af I Am Sober-appen ("appen"), der bruges på enheder fra Apple, Inc. Denne aftale er en aftale mellem dig og I Am Sober. Apple har intet ansvar for appen eller indholdet af appen, herunder med hensyn til krav om krænkelse af intellektuel ejendomsret, produktansvar, eller at appen ikke er i overensstemmelse med gældende lovgivning. I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, giver Apple ingen garanti med hensyn til Appen og har ingen forpligtelse til at yde support med hensyn til Appen. Alle krav i forbindelse med Appen skal rettes til os og ikke til Apple. Din brug af appen skal være i overensstemmelse med App Stores servicevilkår, og du må kun bruge appen på en iPhone eller iPod, som du ejer eller kontrollerer, som tilladt i henhold til sådanne vilkår. I tilfælde af, at App'en ikke overholder den garanti, der er angivet heri, kan du underrette Apple, og Apple vil refundere købsprisen for App'en til dig. Apple skal være en begunstiget tredjepart i denne aftale med ret til at håndhæve denne aftale over for dig.

Lovvalg

Denne aftale skal i alle henseender reguleres i henhold til lovgivningen i staten Washington, eksklusive dens lovvalg eller lovkonfliktbestemmelser. I ethvert krav eller søgsmål fra dig, der direkte eller indirekte opstår i henhold til denne aftale eller i forbindelse med applikationen, accepterer du uigenkaldeligt at underkaste dig den eksklusive jurisdiktion for domstolene i King County, Washington. Du giver afkald på enhver indsigelse om jurisdiktion, værneting eller ubelejligt forum til enhver af disse domstole, der måtte have jurisdiktion.

Beskyttelse af personoplysninger og privatliv

Sørg for, at du omhyggeligt læser vores fortrolighedserklæring for at lære om de oplysninger, som I Am Sober indsamler gennem tjenesterne, og hvordan vi behandler dem.

Uden at begrænse vilkårene i I Am Sober's fortrolighedserklæring forstår du, at I Am Sober ikke garanterer og ikke kan garantere, at din brug af tjenesterne og/eller de oplysninger, du giver via tjenesterne, vil være private eller sikre. Medmindre det udtrykkeligt er påkrævet ved lov, er I Am Sober ikke ansvarlig eller erstatningspligtig over for dig for nogen mangel på privatliv eller sikkerhed, du måtte opleve. Du er ansvarlig for at bruge de forholdsregler og sikkerhedsforanstaltninger, der passer bedst til din situation og tilsigtede brug af tjenesterne. I Am Sober forbeholder sig til enhver tid retten til at videregive enhver information, som I Am Sober finder nødvendig for at opfylde enhver gældende lov, regulering, juridisk proces eller regeringsanmodning eller beskytte sikkerheden af personlige oplysninger og tjenesterne.

Indholdsrettigheder

Du bevarer dine rettigheder til alt indhold, du sender, opslår eller viser på eller gennem tjenesterne. Hvad der er dit, er dit - du ejer dit indhold.

Ved at indsende, opslå eller vise indhold på eller gennem tjenesterne giver du os en verdensomspændende, ikke-eksklusiv, royaltyfri licens (med ret til at underlicensere) til at bruge, kopiere, reproducere, behandle, tilpasse, ændre, offentliggøre, overføre, vise og distribuere sådant indhold i alle medier eller distributionsmetoder, der nu er kendt eller senere udviklet (for klarhedens skyld omfatter disse rettigheder f.eks. kuratering, transformation og oversættelse). Denne licens giver os tilladelse til at gøre dit indhold tilgængeligt for resten af verden og til at lade andre gøre det samme.

Du erklærer og garanterer, at du har eller har opnået alle rettigheder, licenser, samtykker, tilladelser, beføjelser og/eller autoritet, der er nødvendige for at give de rettigheder, der gives heri, til alt indhold, som du indsender, opslår eller viser på eller gennem tjenesterne. Du accepterer, at sådant indhold ikke vil indeholde materiale, der er underlagt ophavsret eller andre ejendomsrettigheder, medmindre du har den nødvendige tilladelse eller på anden måde er juridisk berettiget til at sende materialet og til at give I Am Sober den licens, der er beskrevet ovenfor.