Smluvní podmínky

Poslední aktualizace 22. září 2022

Podmínky

Tato smlouva o podmínkách používání a naše prohlášení o ochraně osobních údajů (společně dále jen "podmínky") popisují podmínky, za kterých vám společnost I Am Sober nabízí přístup na webové stránky iamsober.com (dále jen "webové stránky") nebo do našich aplikací pro systémy iOS a Android (dále jen "aplikace"), na které tyto podmínky odkazují (dále jen "služby").

Před přístupem ke Službám a jejich používáním si pečlivě přečtěte tyto Podmínky, protože představují právní dohodu mezi společností I Am Sober a vámi.

PŘÍSTUPEM KE SLUŽBÁM A JEJICH POUŽÍVÁNÍM POTVRZUJETE, ŽE:

ŽE JSTE SI TYTO PODMÍNKY PŘEČETLI A ROZUMÍTE JIM; ŽE BUDETE TYTO PODMÍNKY DODRŽOVAT; ŽE JSTE V MÍSTĚ SVÉHO BYDLIŠTĚ ALESPOŇ PLNOLETÍ A JINAK ZPŮSOBILÍ K UZAVÍRÁNÍ SMLUV.

Pokud s některou z těchto podmínek nesouhlasíte, nepoužívejte prosím služby.

Změny

Vyhrazujeme si právo tyto podmínky kdykoli změnit. Změny a upřesnění nabývají účinnosti okamžitě po jejich zveřejnění na webových stránkách. Pokud provedeme podstatné změny, upozorníme vás zde na jejich aktualizaci. Vaše další používání služeb po datu účinnosti znamená, že souhlasíte s upravenými podmínkami. Změněné Podmínky nahrazují všechny předchozí verze našich smluv, oznámení nebo prohlášení o Podmínkách.

Toto není zdravotnické zařízení

Služby, včetně všech informací souvisejících s lékařstvím, slouží pouze k informačním účelům. I Am Sober nezaručuje ani negarantuje žádnou léčbu, terapii, léky, přístroje, diagnózy, opatření, doporučení nebo strategie jakéhokoli autora nebo jiné osoby, které jsou k dispozici prostřednictvím Služeb.

Rovněž nemůžeme odpovídat na žádné dotazy týkající se lékařství, a to ani prostřednictvím aplikací, ani prostřednictvím e-mailu nebo jakýmkoli jiným způsobem.

SLUŽBY I AM SOBER SLOUŽÍ POUZE K INFORMAČNÍM ÚČELŮM A NEJSOU URČENY JAKO NÁHRADA ODBORNÉHO LÉKAŘSKÉHO PORADENSTVÍ, DIAGNÓZY NEBO LÉČBY, ANI JE NENAHRAZUJÍ. NEZANEDBÁVEJTE, NEVYHÝBEJTE SE ANI NEODKLÁDEJTE ZÍSKÁNÍ LÉKAŘSKÉ RADY OD KVALIFIKOVANÉHO POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍ PÉČE KVŮLI NĚČEMU, CO JSTE SI MOHLI PŘEČÍST PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB. NEPOUŽÍVEJTE SLUŽBY PRO NALÉHAVÉ LÉKAŘSKÉ POTŘEBY. POKUD DOJDE K LÉKAŘSKÉ POHOTOVOSTI, OKAMŽITĚ VOLEJTE ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA A LINKU 911.

Přesnost materiálů

Materiály uvedené ve službách mohou obsahovat technické, typografické nebo fotografické chyby. Nezaručujeme, že materiály na webových stránkách nebo v aplikacích jsou přesné, úplné nebo aktuální. Materiály obsažené ve službách můžeme kdykoli a bez předchozího upozornění změnit. Nepřijímáme však žádný závazek k aktualizaci materiálů.

Externí odkazy

Služby mohou obsahovat odkazy na webové stránky a služby třetích stran, včetně sociálních médií (dále jen "propojené služby"). Propojené služby nejsou pod kontrolou společnosti I Am Sober a společnost I Am Sober neodpovídá za propojené služby ani za žádné informace či materiály na propojených službách nebo za jakoukoli formu přenosu z nich. Zahrnutí odkazu neznamená, že společnost I Am Sober podporuje Propojenou službu nebo že je v jakémkoli spojení s provozovateli Propojené služby. Společnost I Am Sober nezkoumá, neověřuje ani nekontroluje Odkazované služby. I Am Sober poskytuje odkazy na Propojené služby pouze pro vaše pohodlí. K Propojeným službám přistupujete na vlastní nebezpečí a v souladu se zásadami ochrany osobních údajů, podmínkami používání a dalšími právními předpisy, které se na Propojené služby vztahují.

Aktualizace aplikace

Společnost I Am Sober může čas od času podle vlastního uvážení vyvíjet a poskytovat aktualizace Aplikací, které mohou zahrnovat upgrady, opravy chyb, záplaty a jiné opravy chyb a/nebo nové funkce (dále jen "Aktualizace"). Aktualizace mohou také upravit nebo zcela odstranit určité funkce a vlastnosti. Souhlasíte s tím, že společnost I Am Sober není povinna poskytovat jakékoli Aktualizace ani nadále poskytovat či umožňovat jakékoli konkrétní funkce nebo vlastnosti.

Na základě nastavení vašeho mobilního zařízení, když je vaše mobilní zařízení připojeno k internetu, pak buď: (a) se Aktualizace automaticky stáhnou a nainstalují, nebo (b) můžete obdržet oznámení nebo být vyzváni ke stažení a instalaci dostupných Aktualizací.

Neprodleně stáhněte a nainstalujte všechny Aktualizace. Pokud tak neučiníte, části Služeb nemusí správně fungovat. Dále souhlasíte s tím, že všechny Aktualizace budou považovány za součást Služeb a budou podléhat všem podmínkám těchto Podmínek.

Používání služeb

Způsobilost: Abyste mohli využívat Služby, musíte být v místě svého bydliště plnoletí nebo starší. Používáním Služeb prohlašujete, že jste v místě svého bydliště alespoň plnoletí.

Vaše povinnosti: Služby smíte používat pouze k zákonným účelům. Služby nesmíte používat způsobem, který by mohl poškodit, znemožnit, přetížit nebo znehodnotit servery nebo sítě společnosti I Am Sober nebo narušit používání a využívání Služeb jinou stranou.

Nesmíte se pokoušet získat neoprávněný přístup ke Službám, účtům jiných uživatelů nebo počítačovým systémům či sítím společnosti I Am Sober prostřednictvím hackingu, dolování hesel nebo jakýmkoli jiným způsobem. Aniž by tím bylo omezeno cokoli z výše uvedeného, souhlasíte s tím, že nebudete a souhlasíte s tím, že nebudete podporovat ani umožňovat třetím stranám, aby:

  1. kopírovat, upravovat, přizpůsobovat, překládat, zpětně analyzovat, dekódovat ani se jinak pokoušet získat jakoukoli část Služeb nebo Obsahu I Am Sober nebo k nim získat přístup;
  2. používat roboty, pavouky, aplikace pro vyhledávání/vyhledávání stránek nebo jiná automatizovaná zařízení, procesy nebo prostředky pro přístup, vyhledávání, škrábání nebo indexování jakékoli části Služeb;
  3. pronajímat, půjčovat, půjčovat, prodávat, poskytovat sublicence, přidělovat, distribuovat, zveřejňovat, převádět nebo jinak zpřístupňovat Služby (nebo jakékoliv funkce či vlastnosti Služeb) jakékoli třetí straně z jakéhokoli důvodu;
  4. přeformátovat nebo zarámovat jakoukoli část webových stránek, které jsou součástí Služeb; nebo
  5. vytvářet více než jeden účet automatizovanými prostředky nebo pod falešnou či podvodnou záminkou.

Za veškeré poplatky, odměny a další náklady spojené s používáním Služeb nesete výhradní odpovědnost. Pokud ke Službám přistupujete a používáte je na svém chytrém telefonu, tabletu nebo jiném mobilním zařízení, musíte mít bezdrátové služby prostřednictvím Wi-Fi nebo zúčastněného poskytovatele mobilních služeb.

Žádné záruky

Společnost I Am Sober zaručuje, že tyto podmínky platně uzavřela a má k tomu zákonnou pravomoc. Vy zaručujete, že jste tyto Podmínky platně uzavřeli a máte k tomu právní oprávnění. S VÝJIMKOU VÝŠE VÝSLOVNĚ UVEDENÝCH PŘÍPADŮ JSOU SLUŽBY POSKYTOVÁNY "TAK, JAK JSOU" A "TAK, JAK JSOU K DISPOZICI", BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY, AŤ UŽ VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ. I Am Sober výslovně odmítá veškeré záruky a podmínky jakéhokoli druhu, včetně jakýchkoli předpokládaných záruk prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel, titulu, neporušování práv, bez vad, nepřerušeného používání a všech záruk vyplývajících z obchodního styku nebo obchodních zvyklostí. Společnost I Am Sober neposkytuje žádné záruky ohledně přesnosti, úplnosti, aktuálnosti nebo spolehlivosti jakýchkoli služeb. Společnost I Am Sober nezaručuje, že (i) Služby budou splňovat vaše požadavky, (ii) provoz Služeb bude nepřerušovaný nebo bez virů či chyb nebo (iii) chyby budou opraveny. Jakékoli ústní nebo písemné rady poskytnuté společností I Am Sober nebo jejími zástupci nezakládají a nebudou zakládat žádnou záruku.

NĚKTERÉ JURISDIKCE NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK, COŽ ZNAMENÁ, ŽE SE NA VÁS NĚKTERÉ NEBO VŠECHNY VÝŠE UVEDENÉ VÝJIMKY NEMUSÍ VZTAHOVAT.

Omezení odpovědnosti

SLUŽBY POUŽÍVÁTE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ.

SPOLEČNOST I AM SOBER VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKOUKOLI ODPOVĚDNOST, AŤ UŽ ZALOŽENOU NA SMLOUVĚ, DELIKTU, PŘÍSNÉ ODPOVĚDNOSTI NEBO JINAK, ZA JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ NEBO ZVLÁŠTNÍ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z PŘÍSTUPU KE SLUŽBÁM NEBO JEJICH POUŽÍVÁNÍ NEBO S NIMI JAKKOLI SOUVISEJÍCÍ, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST I AM SOBER BYLA NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNA, MIMO JINÉ VČETNĚ SPOLÉHÁNÍ SE JAKÉKOLI STRANY NA JAKÝKOLI OBSAH ZÍSKANÝ PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB NEBO VZNIKLÉ V SOUVISLOSTI S CHYBAMI NEBO OPOMENUTÍM NEBO ZPOŽDĚNÍM PŘI PŘENOSU INFORMACÍ K UŽIVATELI NEBO OD UŽIVATELE, PŘERUŠENÍM TELEKOMUNIKAČNÍHO SPOJENÍ SE SLUŽBAMI NEBO VIRY, AŤ UŽ BYLY ZCELA NEBO ZČÁSTI ZPŮSOBENY NEDBALOSTÍ, ZÁSAHEM BOHA, VÁLKOU, TERORISMEM, SELHÁNÍM TELEKOMUNIKACÍ, KRÁDEŽÍ NEBO ZNIČENÍM SLUŽEB NEBO NEOPRÁVNĚNÝM PŘÍSTUPEM K NIM.

POKUD Z JAKÉHOKOLI DŮVODU NENÍ/NEBUDE Z JAKÉHOKOLI DŮVODU MOŽNÉ UPLATNIT NEBO VYNUTIT VYLOUČENÍ ZÁRUK NEBO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI UVEDENÉ V TOMTO ODDÍLE, PAK JE MAXIMÁLNÍ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI I AM SOBER ZA JAKÝKOLI TYP ŠKODY PODLE TOHOTO DOKUMENTU OMEZENA NA NIŽŠÍ Z CELKOVÝCH POPLATKŮ, KTERÉ JSTE SPOLEČNOSTI I AM SOBER ZAPLATILI BĚHEM ŠESTI (6) MĚSÍCŮ PŘEDCHÁZEJÍCÍCH UDÁLOSTI, KTERÁ VEDLA KE VZNIKU ODPOVĚDNOSTI, A NA ČÁSTKU 1 000 USD.

Výše uvedené vyloučení odpovědnosti se neuplatní v rozsahu zakázaném platnými právními předpisy.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že výše uvedené omezení odpovědnosti spolu s dalšími ustanoveními těchto Podmínek, která omezují odpovědnost, jsou základními podmínkami a že společnost I am Sober by vám nebyla ochotna poskytnout práva uvedená v těchto Podmínkách, pokud byste nesouhlasili s výše uvedeným omezením odpovědnosti.

POKUD JSTE OBYVATELEM KALIFORNIE, VZDÁVÁTE SE SVÝCH PRÁV S OHLEDEM NA ČLÁNEK 1542 KALIFORNSKÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, KTERÝ ŘÍKÁ, ŽE "OBECNÉ ZPROŠTĚNÍ SE NEVZTAHUJE NA NÁROKY, O KTERÝCH VĚŘITEL V DOBĚ PROVEDENÍ ZPROŠTĚNÍ NEVÍ NEBO NETUŠÍ, ŽE V JEHO PROSPĚCH EXISTUJÍ, A KTERÉ, POKUD BY MU BYLY ZNÁMY, MUSELY BY PODSTATNĚ OVLIVNIT JEHO VYROVNÁNÍ S DLUŽNÍKEM.".

Odškodnění

Souhlasíte s tím, že budete bránit, odškodňovat a chránit společnost I Am Sober a přidružené společnosti a jejich příslušné vedoucí pracovníky, ředitele, zaměstnance, zástupce a držitele licencí před jakoukoli odpovědností, včetně nákladů, výdajů, nákladů na vymáhání jakéhokoli práva na odškodnění podle těchto Podmínek a jakéhokoli poskytovatele pojištění a poplatků za právní zastoupení, které proti společnosti I Am Sober vznese jakákoli třetí strana v důsledku porušení těchto Podmínek nebo používání Služeb nebo v souvislosti s nimi. Společnost I Am Sober si vyhrazuje právo na vlastní náklady převzít výhradní obhajobu a kontrolu jakékoli záležitosti, která je předmětem odškodnění podle těchto podmínek. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti I Am Sober nesmí být uzavřeno žádné urovnání, které by mělo vliv na práva nebo povinnosti společnosti I Am Sober.

Společnost I Am Sober souhlasí s tím, že vás odškodní za jakékoli přímé škody, které vám vzniknou v důsledku nebo v souvislosti s jakoukoli žalobou, žalobou nebo řízením třetí strany, pokud tyto přímé škody vzniknou v důsledku tvrzení, že vaše používání Služeb v souladu s těmito Podmínkami porušuje patentové právo, autorské právo nebo právo na ochrannou známku třetí strany v USA.

Elektronické zadávání zakázek

Vaše souhlasné prohlášení, že používáte Služby a/nebo se do nich registrujete, představuje váš souhlas s elektronickým uzavíráním smluv se společností I Am Sober.

Geografická omezení

Služby mají sídlo ve státě Washington ve Spojených státech amerických. Berete na vědomí, že přístup ke Službám mimo území Spojených států nemusí být možný a že přístup k nim nemusí být pro určité osoby nebo v určitých zemích legální. Pokud ke Službám přistupujete z území mimo Spojené státy, nesete odpovědnost za dodržování místních zákonů.

Upozornění: Souhlasem s těmito Podmínkami výslovně souhlasíte s tím, že se vzdáváte jakýchkoli nároků nebo žalob, které byste jinak mohli mít vůči společnosti I Am Sober podle zákonů jakékoli jurisdikce mimo Spojené státy, a že vaše jediné místo a rozhodné právo pro jakýkoli spor je ve Spojených státech v souladu s podmínkami uvedenými v oddíle 13.

Apple, Inc.

Toto ustanovení se vztahuje pouze na verzi aplikace I Am Sober (dále jen "aplikace") používanou v zařízeních společnosti Apple, Inc. Tato smlouva je dohodou mezi vámi a společností I Am Sober. Společnost Apple nenese žádnou odpovědnost za aplikaci ani za obsah aplikace, včetně nároků na porušení duševního vlastnictví, odpovědnosti za výrobek nebo toho, že aplikace není v souladu s platnými právními předpisy. V maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy společnost Apple neposkytuje žádnou záruku na aplikaci a nemá povinnost poskytovat podporu týkající se aplikace. Veškeré nároky týkající se aplikace musí být směřovány na nás, nikoli na společnost Apple. Používání aplikace musí být v souladu s podmínkami služby App Store a aplikaci smíte používat pouze na iPhonu nebo iPodu, které vlastníte nebo ovládáte, jak to tyto podmínky umožňují. V případě, že Aplikace nebude splňovat záruky uvedené v tomto dokumentu, můžete o tom informovat společnost Apple a ta vám vrátí kupní cenu za Aplikaci. Společnost Apple je oprávněnou třetí stranou této smlouvy s právem vymáhat plnění této smlouvy vůči vám.

Rozhodné právo

Tato smlouva se ve všech ohledech řídí zákony státu Washington, s výjimkou kolizních ustanovení. V případě jakéhokoli vašeho nároku nebo žaloby přímo či nepřímo vyplývající z této smlouvy nebo související s aplikací neodvolatelně souhlasíte s tím, že se podřídíte výlučné jurisdikci soudů nacházejících se v okrese King County ve státě Washington. Zříkáte se jakýchkoli námitek týkajících se příslušnosti, místa konání nebo nepříslušnosti kteréhokoli z těchto soudů, které mohou být příslušné.

Ochrana soukromí a dat

Pečlivě si přečtěte naše Prohlášení o ochraně osobních údajů, abyste se dozvěděli, jaké informace I Am Sober prostřednictvím služeb shromažďuje a jak je zpracovává.

Aniž bychom omezovali podmínky Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti I Am Sober, berete na vědomí, že společnost I Am Sober nezaručuje a nemůže zaručit, že vaše používání Služeb a/nebo informace, které prostřednictvím Služeb poskytujete, budou soukromé nebo bezpečné. S výjimkou případů výslovně vyžadovaných zákonem nenese společnost I Am Sober vůči vám žádnou odpovědnost za případný nedostatek soukromí nebo bezpečnosti. Jste zodpovědní za používání bezpečnostních opatření a opatření, která jsou nejvhodnější pro vaši situaci a zamýšlené používání Služeb. Společnost I Am Sober si vyhrazuje právo kdykoli zveřejnit jakékoli informace, které společnost I Am Sober považuje za nezbytné ke splnění jakéhokoli platného zákona, nařízení, právního postupu nebo vládní žádosti nebo k ochraně bezpečnosti osobních údajů a Služeb.

Obsahová práva

Zachováváte si svá práva na veškerý obsah, který odešlete, zveřejníte nebo zobrazíte ve Službách nebo jejich prostřednictvím. Co je vaše, je vaše - vlastníte svůj Obsah.

Odesláním, zveřejněním nebo zobrazením Obsahu ve Službách nebo jejich prostřednictvím nám udělujete celosvětovou, nevýhradní, bezplatnou licenci (s právem na sublicenci) k používání, kopírování, reprodukci, zpracování, úpravě, modifikaci, publikování, přenosu, zobrazování a distribuci takového Obsahu ve všech médiích nebo distribučních metodách, které jsou nyní známé nebo později vyvinuté (pro přehlednost tato práva zahrnují například kurátorství, transformaci a překlad). Tato licence nás opravňuje zpřístupnit váš Obsah zbytku světa a umožnit ostatním, aby činili totéž.

Prohlašujete a zaručujete, že máte nebo jste získali veškerá práva, licence, souhlasy, povolení, pravomoci a/nebo zmocnění nezbytná k udělení práv udělených v tomto dokumentu pro jakýkoli Obsah, který odešlete, zveřejníte nebo zobrazíte ve Službách nebo jejich prostřednictvím. Souhlasíte s tím, že takový Obsah nebude obsahovat materiál podléhající autorským právům nebo jiným vlastnickým právům, pokud nemáte potřebné povolení nebo nejste jinak právně oprávněni tento materiál zveřejnit a udělit společnosti I Am Sober výše popsanou licenci.